Bel voor Gratis hulp bij letselschade
0570 - 511120

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1.1 Persoonsgegeven

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.2 Medische en andere gegevens

Persoonsgegevens, direct of indirect betrekking hebbend op de lichamelijke of geestelijke gesteldheid alsmede de persoonlijke omstandigheden van cliënten, verzameld in het kader van de opdrachtovereenkomst tussen Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. en de opdrachtgever.

1.3 Persoonsregistratie

Een samenhangende verzameling (geautomatiseerd dan wel niet geautomatiseerd) van op verschillende personen betrekking hebbende gegevens, waaronder medische gegevens, voor zover deze in het kader van de behandeling van het dossier zijn verzameld.

1.4 Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie

Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen.

1.5 Verantwoordelijke van de persoonsregistratie

De door Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. aangewezen verantwoordelijke die de zeggenschap heeft over de persoonsregistratie, doel en middelen vaststelt en verantwoordelijk is voor de naleving van de bepalingen van dit reglement.  

1.5.1 Tenzij een andere functionaris is benoemd zijn de leden van de maatschap de aangewezen verantwoordelijken.

1.6 Betrokkene/ cliënt / medewerker

Degene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.7 Beheerder van de persoonsregistratie

Degene die is belast met de dagelijkse zorg voor een persoonsregistratie of een gedeelte daarvan.

1.8 Bewerker van de persoonsregistratie

Degene die persoonsgegevens verwerkt.

1.9 Gebruiker van de persoonsregistratie

Degene die geautoriseerd is gegevens in de persoonsregistratie in te voeren en/of te muteren, dan wel van enigerlei uitvoer van de persoonsregistratie kennis te nemen.

1.10 Klachtencommissie

De door de Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. ingestelde commissie die belast is met de behandeling van klachten.

Artikel 2 Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing binnen Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. en heeft betrekking op de hieronder genoemde persoonsregistraties.

Artikel 3 Doel van de persoonsregistratie

3.1 Doelstellingen

De doelstellingen van de persoonsregistratie waarop dit reglement van toepassing is, zijn:

• Een goede uitvoering van de dienstverlening  aan cliënten die door Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. wordt verleend;

• Het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens, (mede) verkregen op grond van de in de persoonsregistratie opgeslagen gegevens, ten behoeve van een doelmatige schaderegeling en advisering door Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V.

• Het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole;

3.2 Doeleinden

De verantwoordelijke zal geen gegevens in de persoonsregistratie opnemen of bewaren voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.

Artikel 4 Verantwoordelijkheid voor de persoonsregistratie

4.1 Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de persoonsregistratie. Zijn handelen met betrekking tot de werking van de persoonsregistratie en de verstrekking van gegevens uit die registratie wordt beperkt door dit reglement. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet-naleven van dit reglement.

4.2 Verantwoordelijkheid van bewerker

De  verantwoordelijke verplicht de bewerker dit reglement na te leven. De bewerker  is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de onder zijn beheer staande faciliteiten. Hij treft de noodzakelijke maatregelen met betrekking tot de beveiliging van onder andere apparatuur,  programmatuur en de gegevens waarmee de persoonsregistratie(s) wordt/worden gevoerd.

4.3 Voorzieningen

De verantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens en draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsregistratie(s) tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Gelijke plicht rust op de bewerker voor het geheel of het gedeelte van de faciliteiten, die hij onder zich heeft.

Artikel 5 Opgenomen gegevens

De persoonsregistratie(s) kan/kunnen ten hoogste de volgende gegevenscategorieën bevatten:

• Personalia/identificatiegegevens

• Financieel/administratieve gegevens

• Medische gegevens

Deze gegevens moeten betrekking hebben op een doelmatige dienstverlening, belangenbehartiging  en schadevaststelling  ten behoeve van de cliënten.

Artikel 6 Vertegenwoordiging

Indien de betrokkene de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, niet onder curatele staat of ten behoeve van hem niet het mentorschap is ingesteld – in dit geval treedt de curator of mentor in diens plaats – dan treedt degene in de plaats van de betrokkene die door hem daartoe op een eerder moment schriftelijk is gemachtigd. Ontbreekt zodanige persoon, of treedt deze niet op, dan treedt in plaats van de betrokkene diens echtgenoot of andere levensgezel, tenzij deze persoon dat niet wenst, dan wel, indien ook zodanige persoon ontbreekt, diens ouder, kind, broer of zus, tenzij deze persoon dat niet wenst.

Artikel 7 Kennisgeving

7.1 Algemene kennisgeving

De verantwoordelijke zal door middel van een algemene kennisgeving het bestaan van de registratie(s) en van dit reglement vermelden, alsmede daarin aangeven op welke wijze het reglement kan worden ingezien en verkregen en nadere informatie ter zake kan worden ingewonnen.

7.2 Specifieke kennisgeving

Indien andere doelen dan zorgverlening en zorgondersteuning een doelstelling vormen van de registratie(s), heeft de verantwoordelijke de plicht de betrokkene vooraf gericht te informeren omtrent de aard van de gegevens die over zijn persoon in de registratie worden opgenomen, alsmede omtrent de doeleinden die daarmee worden nagestreefd, een en ander met inachtneming van het in artikel 3 bepaalde.

Artikel 8 Verstrekking van gegevens

8.1 Toestemming voor verstrekking van gegevens

Tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of het een geval betreft als genoemd in de leden 2,3,4 of 5 is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de gerichte toestemming van de betrokkene vereist. Indien verstrekking buiten de doelstelling van de registratie valt, dient de toestemming schriftelijk verleend te worden.

8.2 Verstrekking van gegevens binnen Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. 

Binnen Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. van de verantwoordelijke van de persoonsregistratie kunnen zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens worden verstrekt, voor zover voor hun taakuitoefening noodzakelijk, aan:

• Degenen, die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele behandeling van het dossier van de betrokkene, tenzij laatstgenoemde kenbaar heeft gemaakt daartegen bezwaar te hebben;

• Aan personen en instanties, wier taak het is de dienstverlening  te controleren en te toetsen mits deze een geheimhoudingsverklaring afgeven.

8.3 Verstrekking van gegevens buiten Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V.

8.3.1 Verstrekking van niet medische gegevens van cliënten buiten Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V.

Door de bevoegde dossierbehandelaars van Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. belast met  de behandeling van dossiers kunnen zonder toestemming van de betrokkene niet medische  persoonsgegevens worden verstrekt , voor zover voor hun taakuitoefening noodzakelijk, aan de dossierbehandelaar bij de aangesproken partij of diens verzekeraar of afgevaardigde daar van.

8.3.2 Verstrekking van medische gegevens van cliënten buiten Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V.

De bevoegde dossierbehandelaars van Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. belast met de behandeling van de dossiers kunnen alleen na toestemming van de betrokkene middels een daartoe strekkende schriftelijke machtiging medische persoonsgegevens verstrekken aan:

• De medisch adviseur van Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V.

• De medisch adviseur van de aansprakelijk gestelde partij en/of  diens verzekeraar  

  • Verstrekking van medische gegevens van cliënten buiten Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. aan niet medici vindt alleen dan plaats met uitdrukkelijke en vooraf gevraagde toestemming van de cliënt waarbij het doel, de betreffende informatie en degene aan wie de informatie wordt verstrekt specifiek worden benoemd.

8.3.2 Verstrekking van gegevens van medewerkers buiten Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V.

De verantwoordelijke voor de persoonsregistratie van Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. kan zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens verstrekken, voor zover zijn taakuitoefening noodzakelijk, aan:

• Belastingdienst;
• Arbodienst;
• Arbeidsinspectie;
• Centraal Bureau voor Statistiek (CBS);

8.4 Anonieme gegevens

Indien de persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd, dat zij redelijkerwijs niet tot de individuele persoon herleidbaar zijn, kan de verantwoordelijke beslissen deze te verstrekken ten behoeve van doeleinden die verenigbaar zijn met het doel van de registratie indien:  Het vragen van de gerichte toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en voorzien is van zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad;

Artikel 9 Toegang tot persoonsgegevens

9.1 Toegang tot persoonsgegevens

Onverminderd eventuele wettelijke voorschriften ter zake heeft slechts toegang tot de persoonsgegevens de voor de uitoefening van zijn opgedragen taak bevoegde medewerker  van Boomkamp & Zwarts letselschade Specialisten B.V. indien die deze gegevens heeft verzameld of diens waarnemer.

Voorts hebben toegang tot persoonsgegevens uit de registratie, de beheerder en de bewerker, voor zover dit in het kader van beheer en bewerking noodzakelijk is.

Artikel 10 Geheimhouding

De verantwoordelijke en de door hem aangewezen personen die belast zijn met de registratie, verwerking en beheer  van persoonsgegevens zijn volledige geheimhouding terzake de geregistreerde, verwerkte en beheerde persoonsgegevens verschuldigd aan derden behoudens de in artikel 8 van dit reglement opgenomen  uitzonderingen.

Artikel 10 Inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens

10.1 Inzage in persoonsgegevens

De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens.

10.2 Termijn van inzage en/of afschrift

De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden. 

10.3 Beperkingen voor inzage en afschrift

Een mogelijke beperkingsgrond voor inzage en afschrift kunnen gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de verantwoordelijke daaronder begrepen zijn. Indien door de verantwoordelijke inzage wordt geweigerd, wordt deze weigering met redenen omkleed schriftelijk binnen een maand meegedeeld aan verzoeker.

10.4 Procedure aanvraag inzage en/of afschrift

De procedure tot inzage en/of afschrift is als volgt:

• Een verzoek tot inzage wordt door de betrokkene schriftelijk ingediend bij de verantwoordelijke;

• De beheerder draagt zorg voor de behandeling van dit verzoek;

• De beheerder informeert vooraf een eventueel betrokken gebruiker over het verzoek;

• Inzage vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van het verzoek;

• Inzage kan indien de betrokkene zulks wenst, plaatsvinden onder begeleiding van een medewerker van Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V.;

• Voor inzage plaats kan hebben dient de verzoeker zich te legitimeren. De verantwoordelijke draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

10.5 Kosten van afschrift

Voor de verstrekking van een afschrift mag een redelijke vergoeding in rekening gebracht worden. Onder een redelijke vergoeding wordt verstaan: Voor kopieën van teksten op A4-formaat tot een maximum van 100 pagina’s mag een bedrag van ten hoogste € 4,50 in rekening gebracht worden.

Artikel 11 Aanvulling, correctie of vernietiging van opgenomen persoonsgegevens

11.1 Aanvulling van persoonsgegevens

Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.

11.2 Correctie van persoonsgegevens

De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende in de registratie opgenomen gegevens, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift.

11.3 Vernietiging persoonsgegevens

De betrokkene kan verzoeken om vernietiging van tot zijn persoon herleidbare gegevens.

11.4 Beslissing verantwoordelijke

De verantwoordelijke deelt zijn beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek tot correctie of vernietiging schriftelijk aan de betrokkene mee. Een weigering is met redenen omkleed.

11.5 Beslissing tot correctie

De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot correctie zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

11.6 Vernietiging gegevens

De verantwoordelijke vernietigt de gegevens binnen dertien weken na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

Artikel 12 Bewaartermijnen

12.1 Bewaartermijnen cliënten

Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften stelt de verantwoordelijke vast hoelang de in de registratie(s) opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. Deze bewaartermijn is in beginsel tien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, en ten minste vijf jaar nadat een dossier is afgesloten.

12.2 Bewaartermijnen medewerkers

Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften stelt de verantwoordelijke vast hoelang de in de registratie(s) opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. Deze bewaartermijn is in beginsel zeven jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de medewerker uitdienst is getreden, of zoveel langer dan redelijkerwijs uit het personeelsbeleid voortvloeit.

12.3 Verstrijken van bewaartermijn en vernietiging van gegevens

Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de desbetreffende persoonsgegevens uit de registratie verwijderd en vernietigd, zulks binnen een termijn van één jaar. Vernietiging blijft evenwel achterwege wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

Artikel 13 Overdracht van opgenomen persoonsgegevens

13.1 Overdracht van gegevens

De betrokkene heeft het recht op hem betrekking hebbende gegevens te doen overdragen aan een andere, door hem aan te wijzen verantwoordelijke. Daartoe dient hij een schriftelijk verzoek (machtiging tot overdracht)in bij de verantwoordelijke. De inwilliging van dit verzoek kan slechts worden geweigerd op grond van een wettelijk voorschrift.

Artikel 14 Klachten

14.1 Klachten inzake nalevering reglement

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, dient hij zich te wenden tot de verantwoordelijke van de registratie.

14.2 Klachtenafhandeling

Indien dit voor de betrokkene niet leidt tot een voor hem acceptabel resultaat, heeft de betrokkene de volgende mogelijkheden:

Deze kan gebruik maken van een binnen Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. functionerende regeling voor onafhankelijke klachtenbehandeling.

De betrokkene kan zich ook tot het College Bescherming Persoonsgegevens wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de verantwoordelijke. Dit dient te geschieden binnen een termijn van acht weken na ontvangst van het antwoord van de verantwoordelijke of, indien de verantwoordelijke niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, binnen acht weken na afloop van die termijn.

Een en ander laat onverlet de mogelijkheid een beroep te doen op de rechter waarvoor dezelfde termijn geldt als voor het inschakelen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 15 Looptijd van de registratie

Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de registratie(s).

Artikel 16 Wijziging van het reglement

Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan belanghebbenden.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Dit reglement is per 1 maart 2011 in werking getreden en bij de verantwoordelijke in te zien.

Desgewenst kan tegen kostprijs afschrift van dit reglement worden verkregen.

Altijd persoonlijke begeleiding:
Neem vrijblijvend contact op met

mr. Floor Beekman-Boomkamp
NIVRE Register-Expert personenschade
0570 - 511120
Fred Zwarts
Expert personenschade
0570 - 511120
mr. Vivian van der Linde
NIVRE Register-Expert personenschade
0570 - 511120
Contact

Beoordeling door onze clienten

Deskundig en juridische hulp bij letselschade

Verkeersletselschade

Was u betrokken bij een verkeersongeval? Dan komt er veel op u af. Wij denken graag kosteloos met u mee. Naast deskundige hulp zorgen wij voor het claimen van letselschade. Vergeet het taboe, kies voor uzelf.

Meer informatie

Arbeidsongeval

Een ongeval tijdens het werk zit vaak in een klein hoekje. Onverwachts, maar met heftige gevolgen. Diverse instanties die zich ermee bemoeien.... Voor ons draait het om u. Uw schade vorderen. Uw gemaakte kosten. En smartengeld, waar u overigens gewoon recht op heeft.

Meer informatie

Hondenbeet

Een hondenbeet zorgt voor enorme schrik. Maar tevens tot extra kosten en schade. Blijf niet onnodig met uw schade zitten, maar neem contact met ons op. Samen met u zorgen we ervoor dat uw volledige schade door de  aansprakelijkheidsverzekeraar van de eigenaar van de hond wordt vergoed!

Meer informatie

Medische fout

Stop een medische misser niet in de doofpot. Wij weten dat het moeilijk is uw schade te verhalen. Neem contact met ons op. Dan kijken we samen met u of u een haalbare zaak heeft.

Meer informatie

Overige letselschade

Het klinkt misschien ongebruikelijk, maar ook voor een vallende dakpan, paardentrap of ander ongeval kunt u schade claimen. Neem contact op met ons. Dan kijken wij vrijblijvend wat uw mogelijkheden zijn.

Meer informatie

Gratis advies

De door ons kantoor te maken kosten moeten door de aansprakelijke partij worden vergoed. Onze rechtsbijstand kost u dus niets. Dit is in de wet vastgelegd.

Meer informatie