Bel voor Gratis hulp bij letselschade
0570 - 511120

Begripsbepalingen:

 1. Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V.: Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V., ook wel handelend onder de namen: Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten, Boomkamp & Zwarts Letselschade, BZ Letselschade, BZ en Boomkamp & Zwarts, is een Besloten Vennootschap die zich ten doel stelt om de belangen te behartigen van letselschadeslachtoffers. Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. staat onder dossiernummer 86970526 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.
 2. Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt iedere natuurlijke- of rechtspersoon verstaan, met wie Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. een opdrachtovereenkomst heeft gesloten tot het verrichten van 1 of meerdere handelingen/diensten of met wie Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. op welke wijze ook in onderhandeling is of is geweest over het verstrekken van een opdracht.

Toepasselijkheid:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. verstrekte of te verstrekken opdrachten evenals op onderhandelingen over opdrachten, ongeacht of die tot stand zijn gekomen.
 2. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de medewerkers van Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V., alsmede ten behoeve van alle andere personen die bij, voor of namens Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. werkzaam zijn.
 3. Niet alleen Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V., maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor vroegere werknemers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, wanneer zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. hebben verlaten.
 4. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de opdracht waarvoor deze zijn overeengekomen, derhalve niet op eerdere of latere opdrachten.
 5. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. op de opdracht van toepassing zijn verklaard.
 6. Eventueel in afwijking van artikel 7:404 BW, staat het Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. vrij om de uitvoering van haar werkzaamheden uit te besteden aan derden. Een en ander niet tegenstaande de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden.
 7. Indien Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit uitdrukkelijk niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Opdracht:

 1. In deze voorwaarden worden de volgende werkzaamheden onder ‘opdracht’ verstaan: (1) het vaststellen en/of onderzoeken van (letsel)schade en/of aansprakelijkheid, (2) het rapporteren hierover, (3) adviseren en/of bemiddelen en/of onderhandelen bij (letsel-)schade in de ruimste zin van het woord, (4) het verhalen van (loon)schade, (5) het verhalen van uitgekeerde schadepenningen en (6) alle overige werkzaamheden in het kader van de bedrijfsuitoefening die hierboven niet genoemd zijn.
 2. Indien de opgedragen werkzaamheid niet in het eerste lid is genoemd, zal deze in de opdrachtbevestiging of overeenkomst worden omschreven.
 3. Alle door Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. te verrichten c.q. verrichte werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd voor rekening van opdrachtgever, tenzij hierna anders is bepaald dan wel uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever of door de opdrachtgever aan te wijzen natuurlijke of rechtspersonen. Andere derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
 5. Alle opdrachten van opdrachtgevers beschouwt Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. als uitsluitend aan haar gegeven, ook wanneer het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin 2 of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Aanvaarding en beëindiging van de opdracht:

 1. Een opdracht komt tot stand door aanvaarding daarvan door Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V.. Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. is eerst gebonden, nadat zij een haar verstrekte opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
 2. De opdracht eindigt door volbrenging.
 3. Het staat Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. vrij elke opdracht tussentijds te beëindigen of de uitvoering op te schorten, indien zij hiertoe in redelijkheid aanleiding ziet. In dat geval zal Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. - naar eigen keuze - mondeling of schriftelijk verslag doen van haar redenen. Artikel 7:408 lid 2 BW wordt op dit punt terzijde gesteld.
 4. Tussentijdse beëindiging of opschorting door Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. is in elk geval mogelijk (1) indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. niet nakomt, (2) indien de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt of zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of liquideert, (3) indien de opdrachtgever komt te overlijden of - bij rechtspersonen - besluit tot ontbinding of (4) indien Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. op andere gronden terecht vreest dat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. niet zal nakomen.
 5. Indien opdrachtgever de door hem aan Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. alle met het oog op de uitvoering van de haar verstrekte opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten, de reeds gemaakte (buitengerechtelijke) kosten van rechtsbijstand daaronder nadrukkelijk begrepen, te vergoeden.

Informatie; verstrekking en uitwisseling:

 1. Opdrachtgever stemt er mee in dat de gegevens van opdrachtgever worden verwerkt in de (digitale)systemen van Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. overeenkomstig de regelgeving zoals die in de AVG is vastgelegd.
 2. Opdrachtgever is verplicht om Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. volledig en juist te informeren over alle voor de uitvoering van de opdracht relevante feiten en omstandigheden. Voorts is opdrachtgever verplicht om alle relevante gegevens aan Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. ter beschikking te stellen.
 3. Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. is gerechtigd om alle, voor een juiste beoordeling van de schade relevante, informatie en gegevens door te zenden aan de desbetreffende wederpartij of diens verzekeraar dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede aan de eventueel overige bij de (letsel)schaderegeling betrokken partijen.
 4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. mogen rapporten, brieven, berekeningen, adviezen, etc. geheel noch gedeeltelijk worden overgenomen of op welke wijze ook worden vermenigvuldigd of geopenbaard, tenzij Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V., gelet op de aard van de opdracht, geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend.
 5. Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. is bij uitsluiting van ieder ander rechthebbende op de bij de uitvoering van de opdrachten vergaarde gegevens, evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen en dergelijke. Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken, beëindigd of volbracht.
 6. Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, indien die volledig overeenkomt met de inhoud van het originele, door en bij Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. bewaarde of opgeslagen document.
 7. Rapporten, brieven, berekeningen, adviezen, etc. worden door Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies en/of schade, direct dan wel indirect, voortvloeiende uit de inhoud van de door haar verstrekte informatie. Een en ander behoudens het geval dat uit de aard van de met Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. gesloten overeenkomst voortvloeit dat Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. wel aansprakelijk is voor dergelijke schade.

Audits:

 1. De opdrachtgever stemt er mee in, dat zijn/haar dossier ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van een externe audit in het kader van de inschrijving in het Register Letselschade. De opdrachtgever stemt er tevens mee in dat de auditer kennis neemt van het dossier onder voorwaarde dat de auditer een geheimhoudingsverklaring heeft afgegeven.

Aansprakelijkheid, vrijwaring, verval:

 1. Iedere aansprakelijkheid van Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V., alsmede van haar werknemers, hulppersonen en overige derden die haar bij de uitvoering van de werkzaamheden terzijde staan c.q. behulpzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. in dit kader afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage op het kantoor van Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V..
 2. Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is terug te voeren op het niet functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, besturingsprogramma’s en andere software, gegevensbestanden, registers of andere zaken -geen uitgezonderd-, ongeacht of het niet functioneren een gevolg is van defecten of van externe oorzaken zoals stroomuitval.
 3. Hoe dan ook is Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade die is gelegen in het verloren zijn gegaan van gegevens.
 4. Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade die, in welk opzicht en in welke vorm dan ook, is veroorzaakt door de door haar ingeschakelde externe deskundigen en/of overige derden dan wel door het gebruik van hulpzaken of van gegevens of bescheiden, die afkomstig zijn van de opdrachtgever of van derden.
 5. Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. is onder geen beding aansprakelijk voor schade, welke voortvloeit uit ontoereikende medewerking door de opdrachtgever, haar door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens, dan wel voor immateriële schade.
 6. Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post dan wel per koerier, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. of derden. Met bescheiden worden bedoeld alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
 7. Het maximale bedrag waarvoor Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. aansprakelijk kan zijn, bedraagt € 1.000.000,00 per geval, waarbij een reeks schades uit dezelfde oorzaak als één geval wordt beschouwd.
 8. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. in rekening gebrachte honorarium, tot een bedrag van ten hoogste € 15.000,00.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, met de uitvoering van de opdracht samenhangen.
 10. Medewerkers van Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. zijn niet bevoegd om, op welke wijze dan ook, namens Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. aansprakelijkheid van Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. te erkennen voor de in dit artikel bedoelde schade.
 11. Schadeclaims dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk bij Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. te worden ingediend. Iedere rechtsvordering tegen Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. vervalt na verloop van 1 jaar nadat de schade waarvoor Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. aansprakelijk wordt gehouden zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Kosten en tarieven:

 1. Voor alle door Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. verrichte werkzaamheden is opdrachtgever, voor zover hierna of in de opdrachtovereenkomst niet anders is bepaald, aan Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. een volgens geldend tarief, althans een naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen, honorarium verschuldigd. Bij de vaststelling van haar honorarium gaat Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. primair uit van het door haar gehanteerde uurtarief vermenigvuldigt met de door haar aan de desbetreffende zaak bestede uren.
 2. Indien gewenst staat het Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. vrij om zich, na overleg met de opdrachtgever, bij de uitvoering van opdrachten te laten bijstaan door externe deskundigen. De hieraan verbonden kosten, ook wel verschotten genoemd, zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de door Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. vermelde en/of gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting.
 4. Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. is gerechtigd om haar tarieven te verhogen.
 5. Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. is niet gehouden om opdrachtgever van een voorgenomen tariefswijziging voortijds mededeling te doen.
 6. Wanneer een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden door twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen wordt verstrekt, zijn deze ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de met Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 7. Behalve het geval waarin opdrachtgever de door hem aan Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zal Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. in eerste instantie trachten om de kosten van rechtsbijstand, de gemaakte verschotten en de kantoorkosten volledig te verhalen op de (verzekeraar van de) partij die voor de letselschade aansprakelijk is.
 8. Wanneer Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. er niet in slaagt om de kosten van rechtsbijstand (inclusief verschotten) volledig te verhalen op de partij die voor de letselschade (gedeeltelijk) aansprakelijk is, blijft opdrachtgever gehouden om deze kosten rechtstreeks aan Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. te vergoeden.

Facturering en betaling:

 1. Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. factureert in beginsel aan de opdrachtgever. Nota’s dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij op de factuur een andersluidende betalingstermijn is vermeld.
 2. Betalingen dienen te geschieden zonder beroep op korting of schuldvergelijking, op de door Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. aan te wijzen rekening of op andere door Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. aan te geven wijze.
 3. Wanneer een factuur van Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. binnen 14 dagen niet of niet geheel is voldaan, zal de opdrachtgever over het niet-betaalde bedrag een rente verschuldigd zijn van 1% per maand zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Delen van een maand gelden daarbij als gehele maand.
 4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de incassering van de vordering van Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. op de opdrachtgever komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 10 % van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00.
 5. Wanneer een factuur of declaratie in het kader van artikel 6:96 BW op de aansprakelijke partij verhaalbaar is, zal Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. trachten deze volledig te verhalen. Eventuele verrekening met de opdrachtgever zal per geval worden beoordeeld en concrete afspraken hierover zullen worden opgenomen in de opdrachtovereenkomst.

Reclames:

 1. Reclames, zowel betrekking hebbende op de dienstverlening van Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V., alsmede op de hoogte van de facturen van Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V., worden slechts in behandeling genomen indien deze binnen 30 dagen na beëindiging van de dienstverlening, dan wel -indien gereclameerd wordt over een factuur - binnen 14 dagen na factuurdatum, schriftelijk aan Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. kenbaar zijn gemaakt.
 2. De bewijslast ten aanzien van het al dan niet tijdig hebben gereclameerd ligt bij de opdrachtgever.
 3. Bij reclames gedaan na de in het 1e lid genoemde termijn vervalt elke aanspraak jegens Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V.
 4. Een reclame of klacht, zoals bedoeld in het 1e lid van dit artikel, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Toepasselijk recht en geschillen:

 1. Een geschil is aanwezig, zodra één partij verklaart dat zulks het geval is.
 2. Op alle overeenkomsten welke door Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. worden aangegaan, alsmede over de totstandkoming van opdrachten, onderhandelingen daarover en over de uitvoering en nakoming van opdrachten, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing, zelfs wanneer volgens het internationaal privaatrecht het recht van een ander land van toepassing zijn.
 3. Alle geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. en haar opdrachtgever(s) zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Zutphen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

1. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de ‘Algemene Voorwaarden Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V. 2022’.
2. Deze voorwaarden worden op eerste aanvraag toegezonden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland op 22 juli 2022 onder nummer 86970526.
3. De volledige tekst van deze algemene voorwaarden is tevens op te vragen via de website van Boomkamp & Zwarts Letselschade Specialisten B.V.

Altijd persoonlijke begeleiding:
Neem vrijblijvend contact op met

mr. Floor Beekman-Boomkamp
NIVRE Register-Expert personenschade
0570 - 511120
Fred Zwarts
Expert personenschade
0570 - 511120
mr. Vivian van der Linde
NIVRE Register-Expert personenschade
0570 - 511120
Contact

Beoordeling door onze clienten

Deskundig en juridische hulp bij letselschade

Verkeersletselschade

Was u betrokken bij een verkeersongeval? Dan komt er veel op u af. Wij denken graag kosteloos met u mee. Naast deskundige hulp zorgen wij voor het claimen van letselschade. Vergeet het taboe, kies voor uzelf.

Meer informatie

Arbeidsongeval

Een ongeval tijdens het werk zit vaak in een klein hoekje. Onverwachts, maar met heftige gevolgen. Diverse instanties die zich ermee bemoeien.... Voor ons draait het om u. Uw schade vorderen. Uw gemaakte kosten. En smartengeld, waar u overigens gewoon recht op heeft.

Meer informatie

Hondenbeet

Een hondenbeet zorgt voor enorme schrik. Maar tevens tot extra kosten en schade. Blijf niet onnodig met uw schade zitten, maar neem contact met ons op. Samen met u zorgen we ervoor dat uw volledige schade door de  aansprakelijkheidsverzekeraar van de eigenaar van de hond wordt vergoed!

Meer informatie

Medische fout

Stop een medische misser niet in de doofpot. Wij weten dat het moeilijk is uw schade te verhalen. Neem contact met ons op. Dan kijken we samen met u of u een haalbare zaak heeft.

Meer informatie

Overige letselschade

Het klinkt misschien ongebruikelijk, maar ook voor een vallende dakpan, paardentrap of ander ongeval kunt u schade claimen. Neem contact op met ons. Dan kijken wij vrijblijvend wat uw mogelijkheden zijn.

Meer informatie

Gratis advies

De door ons kantoor te maken kosten moeten door de aansprakelijke partij worden vergoed. Onze rechtsbijstand kost u dus niets. Dit is in de wet vastgelegd.

Meer informatie