Nieuws

{r.date} - {r.title}

Gratis advies

Vul uw gegevens
in voor gratis advies
bij letselschade.
Naam
E-mailadres
Telefoon nr.
Bericht
Bel mij

Onze werkwijze

Wanneer u contact met ons opneemt, komen we geheel vrijblijvend bij u op bezoek om met u de mogelijkheden door te nemen die wij zien om u van dienst te kunnen zijn. Uiteraard mag u ook bij ons op kantoor komen.

Wanneer uw zaak haalbaar lijkt en u besluit ons in te schakelen, zullen wij samen met u een plan van aanpak maken voor de verdere behandeling van uw zaak.

Wij kunnen de schadeveroorzaker voor u aansprakelijk stellen en de onderhandelingen en correspondentie met de aansprakelijke partij of diens verzekeringsmaatschappij voor u verzorgen. Tevens kunnen we ervoor zorgen dat de benodigde (medische) informatie wordt verkregen en dat, wanneer daar aanleiding toe bestaat, externe deskundigen worden ingeschakeld.

Tijdens het hele schaderegelingsproces streven we naar begeleiding en hulp die volledig is afgestemd op uw individuele wensen. Onze werkzaamheden hangen derhalve nauw samen met uw persoonlijke situatie. Uiteraard blijft u van al onze activiteiten op de hoogte en doen wij niets zonder uw instemming.

Wij maken gebruik van I-letsel.  Dit is een online dossiersysteem, dat u de mogelijkheid geeft om  met een unieke code en wachtwoord zelf in uw dossier in te loggen.  Daardoor kunt u op elk door u gewenst moment de stand van zaken en correspondentie raadplegen. Vanzelfsprekend kunt u eventueel ook gelijk een vraag of mededeling achterlaten.

Om de regeling van uw schade zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben wij ons ingeschreven bij De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), zie www.deletselschaderaad.nl. Deze code heeft tot doel de schaderegeling zo soepel en duidelijk mogelijk te laten verlopen, zodat onnodige vertraging in het schaderegelingsproces wordt voorkomen. Voor zover dat verenigbaar is met uw belangen, zullen wij deze code derhalve volgen.

Schadebegroting

In beginsel begroten wij de schade zelf. Mocht het nodig zijn om een extern rekenbureau in te schakelen, dan maken wij ook gebruik van het Nederlands Rekencentrum Letselschade of Laumen expertise.

Medisch advies

Vanzelfsprekend is het noodzakelijk om uw medische situatie, letsel, behandeling, prognose en eventuele beperkingen goed in kaart te brengen. Dit gebeurt door de medisch adviseur, die daartoe doorgaans informatie zal moeten opvragen bij uw huisarts en uw overige behandelaars. Deze informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en de beoordeling daarvan is voorbehouden aan een medicus.

Wanneer u niet volledig geneest en er gevreesd moet worden voor blijvende beperkingen in uw functioneren of verslechtering van uw situatie op termijn, zal doorgaans een onafhankelijk medisch deskundige worden ingeschakeld om te adviseren over uw situatie. Uiteraard is goed advies van een medicus ook daarbij zeer belangrijk.

Wij maken daarom gebruik van verschillende medisch adviesbureau's, waaronder Med-X. Bij deze bureau's zijn louter ervaren en gekwalificeerde medisch adviseurs aangesloten. Zij beschikken over een omvangrijk netwerk van specialisten die zij kunnen raadplegen.

Zij vragen de noodzakelijke medische informatie op en brengen op verzoek advies uit. Uiteraard heeft u volledige inzage in de over u verkregen informatie en adviezen. 

Juridische procedure

In minder dan 5% van de letselschadezaken is het oordeel van de rechter noodzakelijk. Meestal is dat omdat de verzekeraar de aansprakelijkheid betwist of het niet eens is met de hoogte van de schade.

Wij zijn van mening dat procederen een vak apart is, dat door specifieke specialisten moet gebeuren. Een en ander zoals het regelen en vaststellen van uw schade ons specifieke specialisme is. Wij hebben daarom goede contacten met zeer ervaren procesadvocaten. Desgewenst kunnen zij een gerechtelijke procedure begeleiden, zodat u altijd in goede en vertrouwde handen bent.

Op 1 juli 2010 is de wet Deelgeschillen voor letsel- en overlijdensschade in werking getreden. Deze wet beoogd laagdrempelige ('gratis') toegang te bieden tot het rechtssysteem, met als doel om letselschadezaken vlotter te laten verlopen.

Een deelgeschil is een meningsverschil tussen het slachtoffer en de verzekeraar omtrent een specifiek onderwerp. Indien beslechting van dit geschil kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst over de vordering, kan het geschil aan de rechter worden voorgelegd. Enkele voorbeelden zijn het eigen schuld percentage, de behoefte aan huishoudelijke hulp, hoogte rekenrente, etc.

Het voordeel van deze verzoekschriftprocedure is dat de kosten van de advocaat in een dergelijke procedure onder de kosten buiten rechte (artikel 6:96 BW) vallen en dat, in tegenstelling tot een normale rechtszaak, het traject veel vlotter verloopt.