Nieuws

{r.date} - {r.title}

Gratis advies

Vul uw gegevens
in voor gratis advies
bij letselschade.
Naam
E-mailadres
Telefoon nr.
Bericht
Bel mij
a
-
b
-
c
-
d
-
e
-
f
-
g
-
h
-
i
-
j
-
k
-
l
-
m
-
n
-
o
-
p
-
r
-
s
-
t
-
u
-
v
-
w
-
z
-
Aangezichtletsel

Aangezichtsletsel kan bestaan uit beschadiging van de huid of slijmvliezen, breuken van de botten van het aangezicht en/of tandletsel. Aangezichtletsel ontstaat vaak door verkeersongevallen, geweldsdelicten en bedrijfsongevallen.

Aanloopkosten

Aanloopkosten zijn de eerste kosten waarmee u na een ongeval te maken krijgt. U kunt hierbij denken aan telefoonkosten en postzegels, maar ook aan de kosten die u maakt doordat u wegens uw letsel meer bezoek krijgt. Deze zogenaamde aanloopkosten moeten door de aansprakelijke partij worden vergoed.

Aanrijding voetganger

Wanneer u als voetganger bent aangereden, heeft dat doorgaans een enorme impact. Het opgelopen letsel is vaak ernstig en u krijgt dikwijls te maken met een lang hersteltraject en hoge kosten.

Doordat u als voetganger door de wet (artikel 185 Wegenverkeerswet) wordt beschermd, heeft u vrijwel altijd recht op vergoeding van uw schade. Bij Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten adviseren wij u graag geheel vrijblijvend en kosteloos over uw mogelijkheden.

Aansprakelijke partij

De aansprakelijke partij is de partij die aansprakelijk is voor het teweegbrengen van uw letselschade. De aansprakelijke partij is op grond van de wet verplicht om uw volledige schade te vergoeden.

Aansprakelijkheid kan op (veel) verschillende gronden tot stand komen. Enkele voorbeelden zijn wettelijke aansprakelijkheid door een verkeersfout, werkgeversaansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid. Bij Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten adviseren wij u graag geheel vrijblijvend en kosteloos over uw mogelijkheden.

Aansprakelijkheid

Het verantwoordelijk zijn voor de schade van een benadeelde, op grond waarvan de benadeelde een schadevergoeding kan claimen.

Aansprakelijkheid kan onder meer ontstaan door een verkeersongeval, arbeidsongeval, medische misser, gebrekkig product en een gedraging van een dier. Bij Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten bent u aan het juiste adres voor een gratis deskundige beoordeling van uw mogelijkheden.

Aansprakelijkheidserkenning

Dit betekent dat de aansprakelijke partij erkent dat hij/zij aansprakelijk is. In letselschadezaken wordt aansprakelijkheid doorgaans erkend door de aansprakelijkheidsverzekeraar van degene die het letsel heeft veroorzaakt.

Omdat aansprakelijkheid een voorwaarde is om uw schade vergoed te krijgen, is het belangrijk om zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor erkenning van aansprakelijkheid. Bij Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten helpen wij u graag met het verzamelen van de daartoe benodigde informatie.

Aansprakelijkheidsverzekeraar

Een aansprakelijkheidsverzekeraar is een verzekeraar die op basis van een aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt, wanneer zijn verzekerde een schadevergoeding moet betalen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een verzekering die financiële dekking biedt bij schade veroorzaakt door een handeling of feit, waarvoor de verzekerde aansprakelijk kan worden gesteld.

Aansprakelijkstelling

Dit is het aansprakelijk stellen van de partij die uw schade heeft veroorzaakt. Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk schriftelijk en onderbouwd te doen, omdat uw vordering na verloop van tijd verjaart.

Acceleratieletsel

Deze term wordt door sommige artsen gebruikt om nauwkeuriger aan te geven welke beweging het hoofd in het kader van een whiplash heeft gemaakt. Indien het hoofd voorover is geslagen, wordt dit acceleratieletsel genoemd. Indien het hoofd achterover is geslagen worden dit deceleratieletsel genoemd. Tevens wordt de term Cervicaal Acceleratie Letsel (CAL; versnellingsletsel in nek- ruggenwervelgebied) gebruikt. Zie ook whiplash.

Actuariële berekening

Dit is een berekening van uw (toekomstige) schade, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de te verwachten levenskans, rente stand en inflatie.

Advocaat

In uitzonderingsgevallen (minder dan 5%) blijkt het niet mogelijk om buiten rechte een passende schadevergoeding voor u te realiseren. In dat geval zal een procesadvocaat worden ingeschakeld om uw belangen binnen rechte te behartigen. Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten werkt samen met een aantal zeer bekwame letselschadeadvocaten.

Affectieschade

Hiermee wordt de immateriële schade bedoeld, die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het ernstig gewond raken en/of overlijden van een naaste, als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. In het huidige Nederlandse recht komt deze schade in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking.

Akte van cessie

Dit is een schriftelijke stuk waarmee een recht (zoals een vordering op naam) wordt overgedragen.

Arbeidsdeskundige

Dit is een expert op het gebied van arbeid. Een arbeidsdeskundige kan worden ingeschakeld om de mate van arbeidsongeschiktheid te beoordelen en/of het slachtoffer te begeleiden naar passende arbeid. 

Arbeidsinspectie

Dit is een instelling van de overheid, die zorg draagt voor het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, gevaarlijke werktuigen, etc. 
Wanneer een ernstig arbeidsongeval plaatsvindt, is de werkgever verplicht om daarvan melding te doen bij de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie zal de toedracht van het ongeval onderzoeken en daarvan een rapport opmaken. Dit rapport kan belangrijk zijn bij het vaststellen van de aansprakelijkheid.

Arbeidsongeschiktheid

Het geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om te werken.

Arbeidsongeval

Van een arbeidsongeval spreken we indien een werknemer een ongeval overkomt tijdens zijn werk.
Om werknemers tegen de gevolgen daarvan te beschermen, wordt in zo’n geval al snel aansprakelijkheid van de werkgever aangenomen. Een en ander zelfs wanneer de werkgever niet echt een verwijt te maken valt.

Arbeidsvermogen, verlies van

Met verlies van arbeidsvermogen wordt het (gedeeltelijke) onvermogen van het slachtoffer bedoeld, om door middel van arbeid inkomen te genereren en/of zijn werkzaamheden rondom de woning te verrichten (zoals schilderen en tuinieren). 

Armletsel

Wanneer u armletsel oploopt, leidt dat doorgaans tot vervelende beperkingen. U kunt uw werkzaamheden (in huis) niet meer verrichten en voor de kleinste dingen heeft u ineens hulp nodig. Omdat u hierdoor tegen een hoop ongemak en kosten aanloopt, is het verstandig om zo spoedig mogelijk een letselschadespecialist in te schakelen die ervoor zorgt dat al uw kosten worden vergoed. Bij Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten zullen we hiervoor op een persoonlijke en deskundige wijze zorg dragen.

Artikel 185 wegenverkeerswet

Dit wetsartikel biedt bescherming aan fietsers en voetgangers in het verkeer voor wat betreft aansprakelijkheid. Zij worden ten opzichte van bestuurders van een motorrijtuig als ‘zwakke weggebruikers’ beschouwd. 

Bij een verkeersongeluk is de automobilist, scooterberijder, motorbestuurder, bromfietser of tractorberijder dan ook vrijwel altijd aansprakelijk voor de schade van de voetganger/fietser. Dit is zelfs zo wanneer de fout geheel bij de voetganger/fietser ligt en de automobilist eigenlijk niets te verwijten valt. 

Dus wanneer u als voetganger/fietser zonder op te letten een straat oversteekt en u wordt aangereden door een automobilist, is de automobilist (vrijwel altijd) grotendeels aansprakelijk voor uw schade. 
Wilt u zeker weten wat uw mogelijkheden zijn? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten.

Assurantietussenpersoon (ATP)

Dit is iemand waar u verzekeringen afsluit en die u doorgaans op weg helpt wanneer u (letsel)schade heeft opgelopen. 
Om ook uw assurantiepersoon volledig op de hoogte te houden van uw letselschadeproces, biedt Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten de mogelijkheid om –uiteraard enkel met uw toestemming- ook uw assurantietussenpersoon (gedeeltelijk) toegang te verschaffen tot uw online letselschadedossier.

Bedrijfsongeval

Van een bedrijfsongeval spreken we indien een werknemer een ongeval overkomt tijdens zijn werk.

Om werknemers tegen de gevolgen daarvan te beschermen, wordt in zo’n geval al snel aansprakelijkheid van de werkgever aangenomen. Een en ander zelfs wanneer de werkgever niet echt een verwijt te maken valt.

Beenletsel

Uiteraard bestaat beenletsel uit vele varianten, maar meestal raakt u er een hele tijd door uit de running. U bent vaak (tijdelijk) niet in staat om uw werk te doen, uw kinderen te verzorgen, uw tuin te onderhouden, etc. 

Om ervoor te zorgen dat deze onzekere periode in goede banen wordt geleid, is het verstandig om een deskundige, betrouwbare letselschadespecialist in de arm te nemen. 

Bij Boomkamp & Zwarts weten we met welke (mogelijke) problemen u te maken krijgt. Kosteloos zorgen we er samen met u voor dat u deze nare periode zo snel mogelijk naar tevredenheid kunt afsluiten.

Belangenbehartiger

Dit is iemand die slachtoffers op professionele wijze adviseert en begeleidt bij het verhalen van hun letselschade op de aansprakelijke partij. 

Belastbaarheidsprofiel

Dit is een door de medisch adviseur vervaardigde omschrijving van de dingen die u nog wel kunt en van de dingen waarin u beperkt bent. Het belastbaarheidsprofiel wordt vaak door een arbeidsdeskundige gebruikt om te bekijken welke mogelijkheden u nog heeft tot het verrichten van arbeid.

Belastinggarantie

Dit is een schriftelijk stuk, waarin de verzekeraar garandeert dat over de uit te keren schadevergoeding geen inkomstenbelasting is verschuldigd. Mocht de inspecteur van de belastingdienst daar later anders over denken en toch een aanslag opleggen, dan neemt de verzekeraar deze aanslag voor zijn rekening. 

BEM- clausule

Wanneer de letselschade van een minderjarig kind wordt afgewikkeld, is ter bescherming van het kind toestemming van de Kantonrechter nodig. Indien de Kantonrechter toestemming geeft voor de afwikkeling, zal het schadebedrag op een speciale bankrekening, ten name van de minderjarige, worden gestort. 

Normaal gesproken zijn de ouders bevoegd om geld op te nemen van de rekening van een minderjarige, maar met een BEM- clausule (Beschikking Eigen Middelen) op de rekening is dat enkel mogelijk indien de Kantonrechter daar toestemming voor geeft. Doorgaans geeft de Kantonrechter toestemming aan de ouders om bedragen van de rekening af te halen voor kosten die direct met het letsel samenhangen (zoals vervoerskosten, nota’s van artsen, etc.).  

Beroepsziekte

Dit is een ziekte die direct te wijten is aan één of meer schadelijke factoren en invloeden vanuit het werk of het arbeidsmilieu.

Bewijslast

Dit is de verplichting tot het leveren van bewijs aangaande de geleden letselschade. Zie ook stelplicht. 

Billijkheidscorrectie

Een billijkheidscorrectie wordt door de rechter toegepast indien het gezien de omstandigheden onredelijk is om de gevolgen van de schuld (voor wat betreft schade en schadevergoeding) op de normale wijze toe te passen. 

In beginsel geldt in Nederland dat iedereen de kosten van zijn eigen schade draagt, behalve wanneer deze wordt veroorzaakt door een aansprakelijke partij. Wanneer je de schade zelf hebt veroorzaakt, moet je deze dus zelf betalen. 

Indien een billijkheidscorrectie wordt toegepast, wordt van dit beginsel afgeweken. In betreffend geval wordt het onbillijk geacht om uit te gaan van de normale schuld- en schadevergoeding verdeling. 

Een reden om een billijkheidscorrectie toe te passen, kan gelegen zijn in het oplopen van zeer ernstig letsel terwijl de aansprakelijke partij voor de schade daarvan volledig verzekerd is. Indien op basis van de normale schuldverdeling 50% van de schade vergoed zou moeten worden, wordt dan bijvoorbeeld 75% van de schade ter vergoeding toegewezen.

Blijvende invaliditeit, percentage

Voordat een letselschadezaak definitief wordt afgewikkeld, vindt vaak een medische expertise plaats door een onafhankelijke medisch specialist. Naar aanleiding van deze expertise schrijft de specialist een rapport, waarin onder andere de mate van beperkingen worden weergegeven in een percentage blijvende invaliditeit (ook wel functionele invaliditeit genoemd). Dit percentage wordt vastgesteld op basis van internationaal vastgestelde normen en tabellen. 

Hoe hoger het percentage blijvende invaliditeit is, hoe ernstiger de beperkingen zijn. Het percentage blijvende invaliditeit wordt veelal als richtlijn gebruikt voor het vaststellen van de hoogte van het smartengeld. 

Het percentage blijvende invaliditeit zegt overigens niets over een eventueel percentage arbeidsongeschiktheid. Het kan best zo zijn dat er sprake is van een percentage blijvende invaliditeit, zonder dat dit tot arbeidsongeschiktheid leidt.

Botbreuk

Wanneer u een botbreuk oploopt, lijkt dit in eerste instantie doorgaans niet tot langdurige klachten en beperkingen te leiden. Soms is dat helaas echter wel het geval. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een botbreuk niet goed wil vastgroeien of dat er een vorm van posttraumatische dystrofie ontstaat. In die gevallen zal een langdurig herstelproces volgen, waarin u tegen de nodige belemmeringen en kosten aan zult lopen. 

Het is daarom raadzaam om bij het oplopen van een botbreuk, direct professionele en betrouwbare rechtsbijstand in te schakelen. Bij Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten staan wij u (doorgaans kosteloos) op een betrokken en persoonlijke wijze bij, zodat u zich van meet af aan volledig kunt richten op uw herstel.

Buitengerechtelijke kosten (BGK)

Hiermee worden alle kosten bedoeld, die gemaakt moeten worden om uw schade zonder tussenkomst van een rechter op de aansprakelijke partij te verhalen. U kunt hierbij denken aan honorarium van de belangenbehartiger, kosten wegens het inschakelen van een medisch adviseur of arbeidsdeskundige, kosten wegens het opvragen van medische informatie, etc. 

In de wet (artikel 6:96 lid 2 BW) is bepaald dat de aansprakelijke partij of diens verzekeraar deze buitengerechtelijke kosten, naast de overige schadeposten, aan het slachtoffer moet vergoeden. Dat betekent dat inschakeling van Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten u doorgaans dus niets kost!

Burn- out

Een Burn-out is een verschijnsel van emotionele uitputting, het gevoel ‘opgebrand’ te zijn. Het ontstaat door langdurige overbelasting op het werk en het komt voornamelijk voor bij mensen met een sociaal of contactueel beroep, zoals welzijnswerker en of medewerker in de gezondheidszorg. 

Causaal verband of Causaliteit

Hiermee wordt het verband tussen oorzaak en gevolg bedoeld. In letselschadezaken komt dit vaak aan de orde in de relatie tussen het ongeval en de klachten. Staan de klachten in causaal verband tot het ongeval? Zijn de klachten met andere woorden ongevalgevolg? Zie ook medische causaliteit en juridische causaliteit. 

Cessie, akte van

Cessie is het leveren van een vordering op naam. De persoon die afstand doet van de vordering wordt cedent genoemd. De verkrijger van de vordering heet cessionaris. De persoon die de schuld moet voldoen wordt aangeduid met debitor cessus. 

In letselschadezaken wordt vaak gebruik gemaakt van een machtiging, waarmee het slachtoffer de aansprakelijke verzekeraar toestemming geeft om de buitengerechtelijke kosten rechtstreeks te voldoen aan de belangenbehartiger. Hierdoor kan de belangenbehartiger zijn kosten rechtstreeks bij de verzekeraar indienen en wordt voorkomen dat het slachtoffer de kosten eerst zelf in ontvangst moet nemen en daarna moet doorbetalen aan de belangenbehartiger. Een dergelijke machtiging wordt ook wel financiële machtiging genoemd. 

Claim, schade

Een schadeclaim is een eis tot schadevergoeding ten laste van de aansprakelijke partij of diens verzekeraar.

Coulancebetaling

Een coulancebetaling betekent dat er schade wordt vergoed, waarvan de betalende partij vindt dat hij niet verplicht was om deze schade te vergoeden. Aan de betaling kunnen in dat geval geen rechten worden ontleend, waardoor het in een soortgelijk toekomstig geval niet vanzelfsprekend is dat de schade opnieuw wordt vergoed. Zie ook sans préjudice. 

Daad, onrechtmatige

Dit is een handeling of nalaten in strijd met het recht of met de billijkheid. Een onrechtmatige daad is een van de gronden die tot aansprakelijkheid leiden. De pleger van een onrechtmatige daad is verplicht om de schade die daaruit voortvloeit te vergoeden. 

Deceleratiesyndroom

Deze term wordt door sommige artsen gebruikt om nauwkeuriger aan te geven welke beweging het hoofd in het kader van een whiplash heeft gemaakt. Indien het hoofd voorover is geslagen, wordt dit acceleratieletsel genoemd. Indien het hoofd achterover is geslagen worden dit deceleratieletsel genoemd. Tevens wordt de term Cervicaal Acceleratie Letsel (CAL; versnellingsletsel in nek- ruggenwervelgebied) gebruikt. Zie ook whiplash. 

Deelgeschillenregeling

Op 1 juli 2010 is de nieuwe wet Deelgeschillen voor letsel- en overlijdensschade in werking getreden. Deze wet beoogd laagdrempelige (‘gratis’) toegang te bieden tot het rechtssysteem, met als doel om letselschadezaken vlotter te laten verlopen. 

Een deelgeschil is een meningsverschil tussen het slachtoffer en de verzekeraar omtrent een specifiek onderwerp. Indien beslechting van dit geschil kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst over de vordering, kan het geschil aan de rechter worden voorgelegd. Enkele voorbeelden zijn het eigen schuld percentage, de behoefte aan huishoudelijke hulp, hoogte rekenrente, etc. 

Het voordeel van deze verzoekschriftprocedure is dat de kosten van de advocaat in een dergelijke procedure onder de kosten buiten rechte (artikel 6:96 BW) vallen en dat, in tegenstelling tot een normale rechtszaak, het traject veel vlotter verloopt. 

Derde regeling, schuldloze

Deze regeling beschermt de belangen van iemand die bij een schadegeval is betrokken en die zelf geen verwijt te maken valt. Het moet gaan om een ongeval waarbij minimaal 2 andere partijen zijn betrokkene en het moet aannemelijk zijn dat de schade door 1 van de andere partijen is veroorzaakt. In dat geval kan de persoon die zelf geen verwijt te maken valt (de schuldloze derde) 1 van de verzekeraars van de overige partijen aanspreken. Deze verzekeraar dient vervolgens als regelend verzekeraar de schade van de schuldloze derde te vergoeden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de situatie waarin iemand als passagier van een auto betrokken raakt bij een aanrijding met een andere auto. 

Derdenrekening

Dit is een speciale bankrekening die door letselschadebureaus wordt gebruikt wanneer geld wordt ontvangen namens een slachtoffer. Derdenrekeningen genieten wettelijke bescherming. Er kan geen beslag op worden gelegd, zelfs niet in geval van faillissement. Daarmee wordt gegarandeerd dat de daarop gestorte gelden daadwerkelijk terechtkomen bij de bij de rechthebbenden.

Dwarslaesie

Dit is een onderbreking van de zenuwen in de rug, waardoor iemand geheel of gedeeltelijk verlamd raakt. Bij een complete dwarslaesie zijn de zenuwen geheel door en raakt iemand vanaf dat punt voor altijd verlamd. Bij een incomplete dwarslaesie zijn de zenuwen niet helemaal door of zijn ze licht beschadigd. In dat geval is enig herstel nog mogelijk. 

Omdat een dwarslaesie zeer ernstig letsel is, hetgeen doorgaans een totale levensaanpassing vereist, is het verstandig om bij het oplopen van een dwarslaesie zo snel mogelijk professionele hulp in te schakelen.

Wanneer een derde verantwoordelijk is voor het ontstaan van uw dwarslaesie, kunnen wij u bij Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten op ieder gewenst aspect de benodigde ondersteuning bieden. We brengen niet alleen uw schade in kaart, maar we zorgen eveneens voor adequate begeleiding op maatschappelijk vlak. Een en ander opdat u zo snel mogelijk uw leven kunt herpakken. 

Dystrofie, posttraumatische

Posttraumatische dystrofie (PD) is een complicatie die na een letsel of operatie aan een ledemaat, arm of been, ontstaat. De ernst van het letsel staat geheel los van de ernst van de dystrofie. Zo kan een lichte kneuzing van uw hand een ernstige vorm van PD opleveren, terwijl een gecompliceerde enkelbreuk tot een lichte vorm van PD kan leiden. 

PD kan alle weefsels en functies van een arm of been aantasten. Het is een van de belangrijkste oorzaken van invaliditeit en functieverlies na een letsel of operatie. Symptomen die men bij PD regelmatig ziet zijn heftige, veelal brandende pijn, een rode of blauwe huidskleur, verschil in huidtemperatuur, zwelling en stijfheid. 

Economische kwetsbaarheid

Economische kwetsbaarheid is een schadepost die verband houdt met verlies van arbeidsvermogen. Met economische kwetsbaarheid wordt de mogelijk schade wegens verlies van arbeidsvermogen bedoelt, doordat iemand vanwege zijn beperkingen in de toekomst sneller zal uitvallen en/of moeilijker opnieuw aan het werk zal komen. 

Eenogigenverzekering

Dit is een speciale verzekering die kan worden afgesloten wanneer men het zicht van 1 oog kwijt is geraakt. De verzekering wordt aangeboden door Nationale Nederlanden en komt tot uitkering indien met het zicht van het andere oog eveneens verliest. 

Eigen schuld/schulddeling

In Nederland geldt dat iedereen zijn eigen schade draagt, tenzij een ander voor deze schade aansprakelijk is. Indien de schade mede door eigen schuld is veroorzaakt, dient men de door eigen schuld ontstane schade in beginsel derhalve zelf te dragen. Op dit beginsel bestaan echter een aantal belangrijke uitzonderingen. 

Indien een werknemer een arbeidsongeval overkomt, wordt hem vrijwel nooit eigen schuld toegerekend. De schade zal derhalve volledig door de werkgever of diens verzekeraar vergoed moet worden. 

Indien een voetganger of fietser wegens eigen schuld wordt aangereden door een automobilist of scooter, krijgen zij doorgaans toch minimaal 50% van hun schade vergoed. Kinderen jonger dan 14 jaar krijgen in dat geval zelfs hun volledige schade vergoed, omdat hen in het geheel geen eigen schuld wordt toegerekend. 

Tenslotte zijn er nog de gevallen waarin een billijkheidscorrectie wordt toegepast. Een billijkheidscorrectie wordt door de rechter toegepast indien het gezien de omstandigheden van het geval onredelijk is om de gevolgen van de schuld (voor wat betreft schade en schadevergoeding) op de normale wijze toe te passen. Een reden om een billijkheidscorrectie toe te passen, kan gelegen zijn in het oplopen van zeer ernstig letsel terwijl de aansprakelijke partij voor de schade daarvan volledig verzekerd is. Indien op basis van de normale schuldverdeling 50% van de schade vergoed zou moeten worden, wordt dan bijvoorbeeld 75% van de schade ter vergoeding toegewezen.

Eindsituatie, medische

Men spreekt van een medische eindsituatie, wanneer in redelijkheid alle behandelopties zijn doorlopen en wanneer verbetering of verslechtering van het letsel niet meer te verwachten valt. Omdat dit een medische beoordeling is, wordt door de medisch adviseur bepaalt wanneer hiervan sprake is. Pas wanneer sprake is van een medische eindtoestand, kan een verantwoorde berekening worden gemaakt van de toekomstige schade.

De vraag wanneer sprake is van een medische eindtoestand, hangt volledig af van de aard van het letsel. 

Expertise, medische

Wanneer iemand letsel oploopt met blijvende beperkingen, is het zeer belangrijk om nauwkeurig vast te stellen welke beperkingen iemand heeft. Immers hoe meer beperkingen, hoe groter de schade. 

In sommige gevallen zullen de medisch adviseur van de belangenbehartiger en de medisch adviseur van de verzekeraar het niet eens zijn over de mate van beperkingen. In dat geval wordt de casus veelal voorgelegd aan een onafhankelijk specialist, die dan in een rapport zijn oordeel geeft over het letsel en daaruit ontstane beperkingen. In beginsel zijn beide partijen gebonden aan de conclusies van het rapport, zodat de schade op basis van deze uitgangspunten verder kan worden afgewikkeld. 

Fietsongeval

Wanneer u als fietser betrokken raakt bij een verkeersongeval, heeft dat doorgaans verstrekkende gevolgen. Naast de enorme schrik, zult u vrijwel altijd (ernstig) letsel oplopen.

Doordat u als voetganger door de wet (artikel 185 Wegenverkeerswet) wordt beschermd, heeft u vrijwel altijd recht op vergoeding van de door u geleden schade. Bij Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten adviseren wij u graag geheel vrijblijvend en kosteloos over uw mogelijkheden.

Finale kwijting

Dit is een kwitantie waarin door beide partijen in beginsel wordt getekend voor een algehele en definitieve regeling c.q. betaling van de schade. Wanneer achteraf echter feiten of omstandigheden aan het licht komen die de zaak in een ander daglicht zetten, kan een finale kwijting soms toch worden opengebroken.

Financiële machtiging

Dit is een machtiging waarmee het slachtoffer de verzekeraar machtigt om de buitengerechtelijke kosten rechtreeks naar de belangenbehartiger over te maken. Hierdoor kan de belangenbehartiger zijn declaraties rechtstreeks naar de aansprakelijke verzekeraar sturen en hoeft het slachtoffer niets voor te schieten.

Fout, medische

Er is sprake van een medische fout indien een arts niet heeft gehandeld zoals dat in redelijkheid van hem verwacht mocht worden. Enkel indien de arts daadwerkelijk iets fout heeft gedaan, kan van een medische fout gesproken worden. Dit in tegenstelling tot wanneer er iets fout is gegaan, zoals wanneer een complicatie optreedt. In die gevallen kan namelijk lang niet altijd van een medische fout (en dus aansprakelijkheid van de arts) worden gesproken. 

Het aantonen van een medische fout is doorgaans een zeer gecompliceerd, langdurig en kostbaar proces. Zowel medisch als juridisch zullen alle details van de casus namelijk moeten worden opgehelderd. Doordat voorafgaande aan dit proces vrijwel nooit direct duidelijk is of de arts daadwerkelijk met succes kan worden aangesproken (en er dus een enorm kostenrisico ontstaat), zijn er veel belangenbehartigers die in het geheel geen medische fouten meer willen behandelen.

Functieverlies

Met spreekt van functieverlies als door een aangeboren afwijking, ziekte of ongeval een blijvende functiestoornis is opgetreden. Dit functieverlies wordt uitgedrukt in een percentage verlies van het desbetreffende lichaamsonderdeel of van een percentage verlies van de mens als geheel. Zie ook blijvende invaliditeit. 

Functionele invaliditeit

Voordat een letselschadezaak definitief wordt afgewikkeld, vindt vaak een medische expertise plaats door een onafhankelijk medisch specialist. Naar aanleiding van deze expertise schrijft de specialist een rapport, waarin onder andere de mate van beperkingen worden weergegeven in een percentage functionele invaliditeit (ook wel blijvende invaliditeit genoemd). Dit percentage wordt vastgesteld op basis van internationaal vastgestelde normen en tabellen. 

Hoe hoger het percentage blijvende invaliditeit is, hoe ernstiger de beperkingen zijn. Het percentage blijvende invaliditeit wordt veelal als richtlijn gebruikt voor het vaststellen van de hoogte van het smartengeld. 

Het percentage blijvende invaliditeit zegt overigens niets over een eventueel percentage arbeidsongeschiktheid. Het kan best zo zijn dat er sprake is van een percentage blijvende invaliditeit, zonder dat dit tot arbeidsongeschiktheid leidt.

Gebitsletsel

Wanneer iemand anders verantwoordelijk is voor uw gebitsschade, is het raadzaam om de veroorzaker zo spoedig mogelijk aansprakelijk te stellen. Schade aan uw gebit en/of kaak zal doorgaans immers tot een ingrijpende, kostbare behandeling leiden, met niet zelden een langer herstelduur. 

Bij Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten helpen wij u graag met het aansprakelijk stellen van de verantwoordelijke partij en het berekenen van uw (toekomstige) schade. Een en ander opdat u in de toekomst niet voor onaangename verrassingen komt te staan. 

Gelaedeerde

Gelaedeerde is een ander woord voor benadeelde partij. In letselschadezaken wordt hier derhalve het slachtoffer mee bedoeld. 

Gemiste inkomsten

Dit is iemand die slachtoffers op professionele wijze adviseert en begeleidt bij het verhalen van hun letselschade op de aansprakelijke partij. 

Gordelkorting

Wanneer u tijdens een ongeval uw gordel niet droeg, hoeft de aansprakelijke verzekeraar een gedeelte van uw schade niet te vergoeden. Deze vermindering van uw schadevergoeding wordt gordelkorting genoemd. Afhankelijk van de aard en de ernst van het ongeval en uw schade, kan deze gordelkorting oplopen tot 25% van uw totale schade. 

Halskraag

Het dragen van een halskraag werd met name vroeger nog weleens geadviseerd na een whiplashtrauma. Het zorgt ervoor dat u uw nek tot rust kunt laten komen.

Tegenwoordig wordt het dragen van een halskraag bij uitzondering nog geadviseerd en doorgaans enkel voor een zeer korte periode (enkele dagen tot weken). Langdurig gebruik van een halskraag kan namelijk tot blijvende schade leiden, doordat uw spieren en gewrichten tijdens het gebruik van een halskraag nauwelijks iets (hoeven te) doen. Laat u daarom altijd goed voorlichten door uw huisarts of fysiotherapeut.

Handletsel

De gevolgen van handletsel of een handbreuk lijken in eerste instantie soms nogal mee te vallen. Het herstel ervan kan echter lang duren en tijdens deze herstelperiode zult u veel dingen doorgaans niet kunnen; huishoudelijke taken, sporten, tuinieren, etc. 

Omdat u daardoor zowel sociaal als financieel schade zult lijden, is het verstandig om een professionele, betrouwbare belangenbehartiger in te schakelen. Een deskundige die u bijstaat met goede raad en daad en die ervoor zorgt dat u de vergoeding krijgt waarop u recht heeft. Bij Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten bent u daarvoor aan het juiste adres. 

Hersenletsel

Hersenletsel als gevolg van een ongeval in een zeer ernstige zaak. Dit geldt zowel voor het slachtoffer zelf als voor zijn omgeving. Niet zelden treden verlammingen, geheugenstoornissen en/of karakterveranderingen op. Hierdoor breekt een bijzonder onzekere periode aan, waarin doorgaans een hoop zaken geregeld moeten worden. Te denken valt aan het regelen van vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen, re-integratie naar werk, etc. En dat alles in toch al zeer stressvolle periode. 

Bij Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten beseffen we maar al te goed dat we de nare gevolgen van hersenletsel niet voor u weg kunnen nemen. Wel kunnen we ervoor zorgen dat u in ieder geval financieel minder zorgen heeft en dat u altijd een persoon naast u heeft staan waar u met vragen terecht kunt. 

Hoofdletsel

Wanneer u door een ongeval hoofdletsel oploopt, bestaat er een gerede kans dat u hiervan blijvend last houdt. Hersenen zitten ingewikkeld in elkaar en de klachten kunnen zeer uiteenlopend zijn. Deze klachten kunnen ervoor zorgen dat u thuis en op uw werk niet meer kunt functioneren zoals u dat voor het ongeval kon, hetgeen grote schade tot gevolg heeft.

Omdat verzekeraars niet altijd bereid zijn uw volledige schade uit zichzelf te vergoeden, is het verstandig om een professional in te schakelen die enkel vanuit uw belang handelt. Bij Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten bent u daarvoor aan het juiste adres. Wij zorgen ervoor dat u de schadevergoeding krijgt waarop u recht heeft, zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel. Doorgaans is dit kosteloos mogelijk, omdat de kosten die wij ten behoeve van u maken eveneens door de aansprakelijke verzekeraar vergoed moet worden.

Immateriële schade

Immateriële schade is de schade die niet direct op geld waardeerbaar is (zoals gemaakte kosten en gemiste inkomsten wel zijn). Het ziet toe op de door uw letsel geleden pijn, gemiste vakanties en hobby’s, spanningen en stress, opgelopen littekens, etc. 

Als slachtoffer heeft u recht op vergoeding van uw immateriële schade. Deze vergoeding wordt smartengeld genoemd. De hoogte van deze vergoeding is voor ieder individu anders en zal bepaald moeten worden aan de hand van alle omstandigheden van uw unieke situatie. Factoren die daarbij een belangrijke rol spelen, zijn onder andere de aard en de ernst van uw letsel. 

Invaliditeit, blijvende

Voordat een letselschadezaak definitief wordt afgewikkeld, vindt vaak een medische expertise plaats door een onafhankelijk medisch specialist. Naar aanleiding van deze expertise schrijft de specialist een rapport, waarin onder andere de mate van beperkingen worden weergegeven in een percentage blijvende invaliditeit (ook wel functionele invaliditeit genoemd). Dit percentage wordt vastgesteld op basis van internationaal vastgestelde normen en tabellen. 

Hoe hoger het percentage blijvende invaliditeit is, hoe ernstiger de beperkingen zijn. Het percentage blijvende invaliditeit wordt veelal als richtlijn gebruikt voor het vaststellen van de hoogte van het smartengeld. 

Het percentage blijvende invaliditeit zegt overigens niets over een eventueel percentage arbeidsongeschiktheid. Het kan best zo zijn dat er sprake is van een percentage blijvende invaliditeit, zonder dat dit tot arbeidsongeschiktheid leidt.

Inzittendenverzekering

Alle auto’s in Nederland zijn verplicht verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Daarnaast sluiten veel mensen een inzittendenverzekering af. Deze verzekering biedt dekking wegens schade aan de inzittenden van de auto. Er zijn 2 soorten inzittendenverzekeringen, namelijk de ongevallen inzittendenverzekering en de schadeverzekering inzittenden. 

Wanneer een ongevallen inzittendenverzekering is afgesloten, wordt enkel bij overlijden of bij blijvende invaliditeit een vast bedrag uitgekeerd. Doorgaans is dit maar een beperkt bedrag, dat veel te weinig is om alle letselschade mee te dekken. Om als inzittende toch uw volledige schade vergoed te krijgen, adviseren wij u om geheel vrijblijvend contact met ons op te nemen. In veel gevallen is het namelijk mogelijk om de niet gedekte schade op de WA- verzekeraar te verhalen. 

Een schadeverzekering inzittenden dekt bij een ongeval de volledige letselschade van zowel de passagiers als de bestuurder. Een en ander ongeacht wie er voor het ongeval aansprakelijk is. Dus zelfs wanneer het ongeval geheel aan de schuld van de bestuurder te wijten is, zal de schade van de bestuurder en de passagiers worden vergoed. In de meeste polissen is daarnaast opgenomen dat de buitengerechtelijke kosten eveneens vergoed worden, zodat u ook in dat geval kosteloos een beroep kunt doen op de betrouwbare expertise van Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten. 

Juridische causaliteit

Met causaliteit wordt het verband bedoeld tussen oorzaak en gevolg. In het kader van letselschade komt dit vaak aan de orde in de relatie tussen het ongeval en de klachten. Staan de klachten in causaal verband tot het ongeval? Zijn de klachten met andere woorden ongevalgevolg? Wanneer voor het ongeval bijvoorbeeld ook al afwijkingen of klachten bestonden, dient uiteraard uitgezocht te worden hoe deze zich zonder ongeval ontwikkeld zouden hebben. 

Vanuit deze invalshoek wordt (onterecht) nogal eens onderscheid gemaakt tussen “medische causaliteit’ en ‘juridische causaliteit’. Het begrip medische causaliteit wordt veelal gebruikt wanneer men de medisch adviseur vraagt naar het causaal verband tussen het ongeval en de klachten. In het advies van de medisch adviseur wordt dan vervolgens op natuurwetenschappelijke, medisch objectieve gronden antwoord gegeven op deze vraag. Wanneer de medisch adviseur op deze gronden van mening is dat er geen medisch causaal verband aanwezig is, worden schadeclaims (onterecht) nogal eens afgewezen onder verwijzing naar het enkele feit dat er geen medisch causaal verband aanwezig is. 

Het hanteren van deze maatstaf alleen is onjuist. Bij de beoordeling van letselschadeclaims dient namelijk niet gekeken te worden naar het medisch causaal verband, maar naar het juridisch causaal verband. Het gaat om de wettelijke norm die in artikel 6:98 van het Burgerlijk Wetboek is neergelegd. En daarin is bepaald dat schade voor vergoeding in aanmerking komt indien de schade in redelijkheid als een gevolg van de schadeveroorzakende gebeurtenis aan de aansprakelijke partij kan worden toegerekend. 

In bepaalde zaken leidt dat ertoe dat, zonder dat duidelijk van een medisch causaal verband kan worden gesproken, de schade die uit de klachten voortvloeit toch voor vergoeding in aanmerking komt. Dit speelt met name in zaken waarin sprake is van ‘medisch niet objectiveerbare’ klachten, zoals soms het geval is bij whiplashklachten.

Jurisprudentie

Met jurisprudentie wordt het geheel aan uitspraken door rechters bedoeld. Deze uitspraken vormen vaak een richtlijn voor latere uitspraken van rechters. Jurisprudentie is zeer belangrijk, omdat het concrete invulling geeft aan wet- en regelgeving.

Kapitalisatie

Bij de afwikkeling van een letselschadezaak, wordt vaak mede een vergoeding verstrekt voor schade die in de toekomst ligt. Bedragen die u in de toekomst jaarlijks nodig hebt, worden bij de afwikkeling van uw zaak teruggerekend naar 1 bedrag. 

Bij de berekening van dit bedrag (kapitalisatie), wordt onder meer rekening gehouden met de (fictieve) renteopbrengst over dit bedrag, maar ook met de inflatie. Een en ander opdat u in de toekomst over de juiste bedragen kunt beschikken.

Kettingbotsing

Een kettingbotsing is een verkeersongeval waarbij meer dan twee achter elkaar rijdende auto’s op elkaar botsen. Kettingbotsingen vinden vaak plaats op de snelweg. 

Keurmerk Letselschade

Het keurmerk letselschade is een initiatief van de Stichting Keurmerk Letselschade. Deze stichting ontwikkelt en handhaaft kwaliteitsnormen voor professionals die zich bezig houden met het verhalen van letselschade. Kantoren die zijn aangesloten bij het keurmerk, moeten voldoen aan normen op het gebied van onafhankelijkheid, deskundigheid, transparantie en duidelijkheid. 

Knieletsel

Wanneer u door een ongeval knieletsel oploopt, betekent dat doorgaans een hoop ellende en een lang hersteltraject. Uw knie is immers zeer kwetsbaar en u zult uw knie vrijwel overal bij nodig hebben. Knieletsel leidt daarom vaak tot vervelende beperkingen en een hoop te maken kosten.

Om ervoor te zorgen dat u in ieder geval financieel niet in de problemen raakt, is het verstandig om zo spoedig mogelijk een betrouwbare letselschadespecialist in te schakelen. Een deskundige die enkel vanuit uw belang zorg draagt voor een optimale schaderegeling . Bij Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten bent u aan het juiste adres voor betrouwbare hulp, zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel.

Kop-staartbotsing

Een kop-staartbotsing is een botsing waarbij de voorzijde van de ene auto op de achterzijde van de andere auto botst. Dergelijke botsingen vormen vaak de aanleiding tot whiplashklachten.

Kosten, buitengerechtelijke

Hiermee worden alle kosten bedoeld, die gemaakt moeten worden om uw schade zonder tussenkomst van een rechter op de aansprakelijke partij te verhalen. U kunt hierbij denken aan honorarium van de belangenbehartiger, kosten wegens het inschakelen van een medisch adviseur of arbeidsdeskundige, kosten wegens het opvragen van medische informatie, etc. 

In de wet (artikel 6:96 lid 2 BW) is bepaald dat de aansprakelijke partij of diens verzekeraar deze buitengerechtelijke kosten, naast uw overige schadeposten, aan u moet vergoeden. Dat betekent dat inschakeling van Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten u doorgaans dus niets kost!

Kwetsbaarheid, economische

Economische kwetsbaarheid is een schadepost die verband houdt met verlies van arbeidsvermogen. Met economische kwetsbaarheid wordt de mogelijke schade wegens verlies van arbeidsvermogen bedoelt, doordat iemand vanwege zijn beperkingen in de toekomst sneller zal uitvallen en/of bij uitval moeilijker opnieuw aan het werk zal komen. 

Kwijting, finale

Dit is een kwitantie waarin door beide partijen in beginsel wordt getekend voor een algehele en definitieve regeling c.q. betaling van de schade. Wanneer achteraf echter feiten of omstandigheden aan het licht komen die de zaak in een ander daglicht zetten, kan een finale kwijting soms toch worden opengebroken.

Letsel

Met letsel worden zowel breuken en verwondingen aan het lichaam bedoeld als schade op psychisch vlak door een schokkende gebeurtenis. 

Letsel door bedrijfsongeval

Letsel door een bedrijfsongeval bestaat uit letsel dat is ontstaan door- of tijdens het uitvoeren van uw werk. U moet niet alleen denken aan een ongeval maar ook een beroepsziekte, bv. asbestkanker, OPS, RSI.

Letselschade

Met letschade wordt alle schade bedoeld, die voortvloeit uit een lichamelijke of geestelijke verwonding. Te denken valt aan extra medische kosten, gemiste inkomsten, kosten wegens aanpassing van de woning, etc.

Deze schade komt voor vergoeding in aanmerking, indien iemand anders aansprakelijk is voor het ontstaan van het letsel (en dus de schade). Een groot deel van de letselschades ontstaat door verkeersongevallen, arbeidsongevallen en medische fouten.

Om er zeker van te zijn dat u uw volledige schade vergoed krijgt, is het verstandig om bij het oplopen van letselschade zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een deskundige letselschadespecialist. Ook wanneer uw letsel in eerste instantie lijkt mee te vallen. 

Bij Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten bent u daarvoor aan het juiste adres. Wij kunnen u veelal kosteloos voorzien van betrouwbare en betrokken rechtsbijstand.

Loonregres

Wanneer een werknemer door toedoen van een ander arbeidsongeschikt raakt, is de werkgever verplicht om het salaris van de werknemer (gedeeltelijk) 2 jaar door te betalen. 

Omdat de werkgever daardoor schade leidt, heeft de werkgever de mogelijkheid om een gedeelte van dit doorbetaalde loon, alsmede de re-integratiekosten, op de aansprakelijke partij te verhalen. Dit verhaalsrecht van de werkgever wordt loonregresrecht genoemd. 

Lumpsum schadevergoeding

Letselschadezaken worden doorgaans afgewikkeld door een geldbedrag ineens. Dit geldbedrag ineens is ter dekking van de reeds geleden schade en de nog te lijden schade. De hoogte van het bedrag is van vele factoren afhankelijk. 

Wanneer sprake is van (vele) onzekere toekomstfactoren, kan op verzoek van het slachtoffer worden besloten om de schade af te wikkelen door middel van een afgerond bedrag ineens. Dit bedrag wordt dan vastgesteld onder afweging van de goede en de slechte toekomstkansen. Een en ander zonder dat de toekomstige schadeposten exact worden berekend. 

Een dergelijk bedrag ineens wordt een lumpsum schadevergoeding genoemd. Het kan een oplossing bieden in zaken waarin veel discussie bestaat over het toekomstscenario van het slachtoffer of wanneer het onmogelijk blijkt om voldoende bewijs te leveren voor de schade. 

Materiële schade

Materiële schade omvat alle schadeposten die direct op geld waardeerbaar zijn. Het gaat met andere woorden om schadeposten die u direct in uw portemonnee voelt. Alle door het ongeval te maken kosten en te missen inkomsten vallen derhalve onder de noemer materiële schade. De tegenhanger van materiële schade is immateriële schade. Deze schade wordt vergoed door toekenning van een smartengeldvergoeding.

Medisch adviseur

Om uw letselschade volledig vergoed te krijgen, is het belangrijk dat uw schade zowel medisch als juridisch/financieel duidelijk in kaart wordt gebracht. Ter beoordeling van de medische aspecten van uw letsel wordt daarom, zowel door verzekeraars als door belangenbehartigers, gebruik gemaakt van een medisch adviseur. De medisch adviseur beoordeelt uw medische informatie en geeft daarover adviezen aan de behandelaar van uw dossier. 

Medische causaliteit

Met causaliteit wordt het verband bedoeld tussen oorzaak en gevolg. In het kader van letselschade komt dit vaak aan de orde in de relatie tussen het ongeval en de klachten. Staan de klachten in causaal verband tot het ongeval? Zijn de klachten met andere woorden ongevalgevolg? 

Vanuit deze invalshoek wordt wel eens onderscheid gemaakt tussen ‘medische causaliteit’ en ‘juridische causaliteit’. Het begrip medische causaliteit wordt veelal gebruikt wanneer men de medisch adviseur vraagt naar het causaal verband tussen het ongeval en de klachten. In het advies van de medisch adviseur wordt dan op medische gronden antwoord gegeven op deze vraag. 

Wanneer de medisch adviseur van mening is dat de klachten op medische gronden aan het ongeval kunnen worden toegerekend, spreekt men over een medisch causaal verband. Zie ook juridisch causaal verband. 

Medische eindsituatie

Men spreekt van een medische eindsituatie, wanneer in redelijkheid alle behandelopties zijn doorlopen en wanneer verbetering of verslechtering van het letsel niet meer te verwachten valt. Omdat dit een medische beoordeling is, wordt door de medisch adviseur bepaalt wanneer hiervan sprake is. Pas wanneer sprake is van een medische eindtoestand, kan een verantwoorde berekening worden gemaakt van de toekomstige schade.

De vraag wanneer sprake is van een medische eindtoestand, hangt volledig af van de aard van het letsel.

Medische expertise

Wanneer iemand letsel oploopt met blijvende beperkingen, is het zeer belangrijk om nauwkeurig vast te stellen welke beperkingen iemand heeft. Immers hoe meer beperkingen, hoe groter de schade. 

In sommige gevallen zullen de medisch adviseur van de belangenbehartiger en de medisch adviseur van de verzekeraar het niet eens zijn over de mate van beperkingen. In dat geval wordt de casus veelal voorgelegd aan een onafhankelijk specialist, die dan in een rapport zijn oordeel geeft over het letsel en daaruit ontstane beperkingen. In beginsel zijn beide partijen gebonden aan de conclusies van het rapport, zodat de schade op basis van deze uitgangspunten verder kan worden afgewikkeld. 

Medische fout

Er is sprake van een medische fout indien een arts niet heeft gehandeld zoals dat in redelijkheid van hem verwacht mocht worden. Enkel indien de arts daadwerkelijk iets fout heeft gedaan, kan van een medische fout gesproken worden. Dit in tegenstelling tot wanneer er iets fout is gegaan, zoals wanneer een complicatie optreedt. In die gevallen kan namelijk lang niet altijd van een medische fout (en dus aansprakelijkheid van de arts) worden gesproken. 

Het aantonen van een medische fout is doorgaans een zeer gecompliceerd, langdurig en kostbaar proces. Zowel medisch als juridisch zullen alle details van de casus namelijk moeten worden opgehelderd. Doordat voorafgaande aan dit proces vrijwel nooit direct duidelijk is of de arts daadwerkelijk met succes kan worden aangesproken (en er dus een enorm kostenrisico ontstaat), zijn er veel belangenbehartigers die in het geheel geen medische fouten meer willen behandelen. 

Medische machtiging

Om het letsel van een slachtoffer goed in beeld te kunnen brengen, is het noodzakelijk dat de medisch adviseur de beschikking krijgt over de relevante medische gegevens van het slachtoffer. 

Deze gegevens kunnen echter niet zomaar worden opgevraagd. Daartoe is schriftelijke toestemming nodig van het slachtoffer. Het formulier waarmee het slachtoffer deze toestemming geeft, wordt een medische machtiging genoemd. 

Minnelijke regeling

Minnelijke regeling is een ander woord voor schikking. Bij een minnelijke regeling doen beide partijen wat water bij de wijn, waardoor overeenstemming wordt bereikt over de afwikkeling van de schade zonder dat de zaak wordt voorgelegd aan de rechter. 

Motorongeluk

Wanneer u een motorgeluk overkomt, loopt u hierbij vaak (ernstig) letsel op. Uw leven komt daardoor (tijdelijk) op de kop te staan en u krijgt te maken met allerlei kosten, verplichtingen en stress. 

Indien een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeluk, kunt u de kosten die door uw letsel ontstaan op de aansprakelijk partij verhalen. Aansprakelijkheid kan niet alleen ontstaan door de fout van een medeweggebruiker, maar ook doordat de overheid het wegdek niet voldoende heeft onderhouden. In het laatste geval moet de overheid wel voldoende gelegenheid hebben gehad om het wegdek te herstellen. 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw schade, neem dan geheel vrijblijvend contact op met Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten. Wij adviseren u graag kosteloos over uw mogelijkheden. 

Nederlands Rekencentrum Letselschade (NRL)

Het NRL is een instantie die zich enkel bezig houdt met (ingewikkelde) personenschade- berekeningen als gevolg van letsel of overlijden. Indien dit uw zaak ten goede komt, zal Boomkamp & Zwarts het NRL inschakelen om uw schade optimaal in kaart te brengen. Zie ook www.nrl.nl

Om werknemers tegen de gevolgen daarvan te beschermen, wordt in zo’n geval al snel aansprakelijkheid van de werkgever aangenomen. Een en ander zelfs wanneer de werkgever niet echt een verwijt te maken valt. 

Nekletsel

Wanneer u nekletsel heeft opgelopen doordat een ander bij u achterop is gereden, kunt u de schade die u daardoor leidt vrijwel altijd op de verzekeraar van die ander verhalen. Veelal zal een expert van de verzekeraar bij u op bezoek willen komen om te kijken hoe het met u gaat. Houdt u er alstublieft rekening mee dat de expert van de verzekeraar niet onafhankelijk is. Hij zal niet in uw belang op bezoek komen.

In dergelijke gevallen is het daarom verstandig om zelf zo spoedig mogelijk een betrouwbare letselschadespecialist in te schakelen. Iemand die u professioneel begeleidt en die ervoor zorgt dat u de vergoeding krijgt waarop u recht heeft. Omdat de kosten van het inschakelen van een letselschadespecialist eveneens door de aansprakelijke partij vergoed moeten worden, kunnen wij u bij Boomkamp & Zwart kosteloos voorzien van professionele en betrokken rechtsbijstand. 

NIS (Nederlands Instituut van Schaderegelaars)

Het NIS is een beroepsvereniging voor letselschaderegelaars, met als doel het bevorderen en het in stand houden van vakkennis. Om toegelaten te worden tot het NIS, moet voldaan zijn aan de door het NIS gestelde opleidingseisen en kennisniveau. Zie ook www.nisletsel.nl

De experts van Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten zijn aangesloten bij het NIS.

NIVRE (Nederlands Instituut van Register-Experts)

Het NIVRE is een instantie die zich bezig houdt met het waarborgen van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, door middel van het Register. Daarbij stelt het NIVRE hoge eisen aan de opleidingen van de experts. Door het instellen van de verplichte Permanente Educatie zorgt het NIVRE ervoor dat alle ingeschrevenen te allen tijde voldoen aan de hoge eisen die de huidige markt van hen vraagt aangaande kennis, vakmanschap, professionaliteit en vaardigheden. Zie ookwww.nivre.nl

De experts van Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten zijn ingeschreven bij het NIVRE.

No cure, no pay

No cure, no pay is een soort kostenafspraak tussen het slachtoffer en de letselschadespecialist. Indien geen resultaat wordt behaald in de zin van schadevergoeding, behoeft het slachtoffer geen kosten te betalen aan zijn belangenbehartiger. Indien echter wel resultaat wordt behaald, zal een gedeelte van de schadevergoeding (som wel tot 25%) aan de letselschadespecialist verschuldigd zijn. 

Deze constructie lijkt op het eerste gezicht gunstig voor het slachtoffer, maar let u alstublieft op. Veel bureaus die no cure, no pay aanbieden, zullen dat alleen doen in zaken waarin de aansprakelijkheid duidelijk is en waarin een groot schadebedrag wordt verwacht. In die gevallen is no cure, no pay voor het slachtoffer uiterst nadelig en volledig overbodig. 

Immers, in die gevallen moeten de buitengerechtelijke kosten (naast uw overige schadeposten) sowieso door de aansprakelijke partij vergoed worden. In het geval van no cure, no pay, zult u echter een gedeelte van uw schadevergoeding onnodig moeten inleveren bij uw belangenbehartiger. 

Hierbij een rekenvoorbeeld ter verduidelijking van het bovenstaande. 

Stel u heeft een totale schade van € 200.000,- en de werkelijke kosten van uw belangenbehartiger zijn € 35.000,-.
In het geval waarin u een ‘normale’ kostenafspraak op basis van uren hebt gemaakt, zal uw belangenbehartiger zijn kosten van € 35.000,-, naast uw overige schadeposten, ter vergoeding in kunnen dienen bij de aansprakelijke partij. Dat betekent dat u beiden krijgt waarop u recht heeft. U krijgt immers uw volledige schade van € 200.000,- vergoed en uw belangenbehartiger krijgt daarnaast zijn kosten van € 35.000,- vergoed. 

In het geval u met uw belangenbehartiger een no cure, no pay afspraak (stel 25% van uw schade) hebt gemaakt, zult u echter een groot deel van uw schadevergoeding af moeten staan aan uw belangenbehartiger. In dat geval bent u immers € 50.000,- verschuldigd aan uw belangenbehartiger. 

Vervolgens zijn er no cure, no pay bureaus die de door de verzekeraar betaalde kosten nog wel aftrekken van het met u afgesproken bedrag van € 50.000,-. In dat geval moet u dus € 15.000,- (€ 50.000,- - € 35.000,-) aan uw belangenbehartiger betalen en houdt u € 185.000,- aan schadevergoeding over. 

Er zijn echter ook no cure, no pay bureaus die zelfs dat niet doen! In dat geval ontvangt uw belangenbehartiger in totaal dus € 85.000,-. Immers € 50.000,- van u en € 35.000,- van de verzekeraar. In dat geval ontvangt u zelf maar € 150.000,-, zodat u € 50.000,- op uw schade tekort komt. 

Gezien het bovenstaande, is een no cure, no pay- afspraak zeer nadelig voor het slachtoffer indien de aansprakelijkheid duidelijk is. Zaken waarin de aansprakelijkheid vaak snel duidelijk is, zijn verkeersongevallen, ongevallen door de gedraging van een dier en sommige arbeidsongevallen. Om deze reden zal Boomkamp & Zwarts Letselschade in dit soort zaken nooit een no cure, no pay afspraak aangaan met het slachtoffer. 

Een no cure, no pay- afspraak kan overigens wel een oplossing bieden in zaken waarin de aansprakelijkheid op voorhand uiterst onduidelijk is en waarin een hoop kosten gemaakt moeten worden om hierover duidelijkheid te krijgen. Dit soort zaken komt men veel tegen op het gebied van medische aansprakelijkheid. Indien het slachtoffer deze kosten niet kan betalen, kan een no cure, no pay- afspraak soms wel uitkomst bieden. 

NPP-richtlijn

Binnen het Nederlands Platvorm voor Personenschade (NPP; nu de Letselschaderaad geheten) vindt regelmatig overleg plaats tussen verzekeraars en belangenbehartigers. Een en ander met als doel om de schaderegeling voor het slachtoffer zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Ter voorkoming van vervelende, herhaaldelijke discussies worden voor sommige schadeposten richtlijnen vastgesteld. Deze richtlijnen worden NPP- richtlijnen genoemd. 

Een voorbeeld van een NPP- richtlijn is de ziekenhuisdaggeldvergoeding. Deze richtlijn houdt in dat slachtoffers bij een ziekenhuisopname een vaste vergoeding van € 26,- per dag krijgen. Deze vergoeding is bedoelt voor de aansluiting van televisie, aanschaf van tijdschriften en fruitmanden, etc. Op deze manier hoeft het slachtoffer van alle deze (geringe) kosten geen bonnetjes te bewaren en wordt discussie daarover voorkomen. 

Zie voor verdere informatie www.deletselschaderaad.nl

Ongevallen inzittendenverzekering

Alle auto’s in Nederland zijn verplicht verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Daarnaast sluiten veel mensen een inzittendenverzekering af. Deze verzekering biedt dekking wegens schade aan de inzittenden van de auto. Er zijn 2 soorten inzittendenverzekeringen, namelijk de ongevallen inzittendenverzekering en de schadeverzekering inzittenden. 

Wanneer een ongevallen inzittendenverzekering is afgesloten, wordt enkel bij overlijden of bij blijvende invaliditeit een vast bedrag uitgekeerd. Doorgaans is dit maar een beperkt bedrag, dat veel te weinig is om alle letselschade mee te dekken. Om als inzittende toch uw volledige schade vergoed te krijgen, adviseren wij u om geheel vrijblijvend contact op te nemen met Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten. In veel gevallen is het namelijk mogelijk om uw niet gedekte schade op de WA-verzekeraar te verhalen.

Onrechtmatige daad

Dit is een handeling of nalaten in strijd met het recht of met de billijkheid. Een onrechtmatige daad is een van de gronden die tot aansprakelijkheid leiden. De pleger van een onrechtmatige daad is verplicht om de schade die daaruit voortvloeit te vergoeden.

Organisch Psychosyndroom (OPS)

Deze aandoening wordt ook wel schildersziekte genoemd. Het is een verzamelnaam voor een complex aan psychische en lichamelijke aandoeningen. Deze ontstaan door een onomkeerbaar verlies van hersenfuncties, ten gevolge van van blootstelling aan oplosmiddelen uit verf, lijm, spuitbussen enz. 

Overlijdensschade

Deze schade treedt op wanneer iemand overlijdt. Indien een ander aansprakelijk is voor dit overlijden, zijn er een (beperkt) aantal in de wet genoemde nabestaanden die schadevergoeding kunnen vorderen. Schadeposten die gevorderd kunnen worden zijn de niet door een verzekeraar gedekte begrafeniskosten, alsmede gederfd levensonderhoud. Dit laatste kan gevorderd worden indien de overledene (grotendeels) voorzag in het levensonderhoud van de nabestaanden. 

Pensioenschade

Dit is de schade die optreedt indien iemand (als gevolg van zijn letsel) geen pensioen meer opbouwt of niet langer aan zijn pensioenverplichtingen kan voldoen.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Wanneer u door een ongeval blijvend beperkt raakt, zult u bij een hoop dagelijkse dingen hulp nodig hebben. Te denken valt aan hulp bij uw persoonlijke verzorging, hulp bij vervoer, huishoudelijke hulp, etc.

Om deze hulp te financieren, kunt u bij de overheid een aanvraag doen voor een Persoongebonden budget. Indien u een PGB krijgt toegewezen (bedrag per jaar), kunt u hiermee zelf de noodzakelijke hulp inkopen. Achteraf zult u wel moeten verantwoorden waaraan het budget besteed is. 

Een PGB is vaak niet toereikend om alle kosten van zorg en begeleiding te dekken. Indien u door toedoen van een ander beperkt bent geraakt, is het derhalve verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met een betrouwbare letselschadespecialist. Een en ander om ervoor te zorgen dat u al uw kosten vergoed krijgt. 

Posttraumatisch stress- syndroom (PTSS)

Een posttraumatisch stress- syndroom is een psychische angststoornis, die kan ontstaan door een ernstig traumatiserende gebeurtenis. Indien deze gebeurtenis niet (goed) verwerkt kan worden, kan iemand te maken krijgen met een PTSS. Klachten die hierbij kunnen ontstaan zijn slapeloosheid, herbelevingen van de gebeurtenis, concentratieproblemen en prikkelbaarheid. Deze klachten kunnen ervoor zorgen dat iemand niet langer normaal kan functioneren. 

Omdat er fysiek niets te zien is aan een slachtoffer dat lijdt aan een PTSS, krijgt het slachtoffer vaak te maken met onbegrip vanuit de buitenwereld. En dat in een periode die toch al wordt gekenmerkt door grote onzekerheid.

Een PTTS kan behoorlijke letselschade teweeg brengen. Wanneer een ander verantwoordelijk is voor uw PTSS, is het daarom verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten. De experts zijn bekend met uw ziektepatroon en zij zullen ervoor zorgen dat uw letselschade op een optimale wijze wordt afgewikkeld.

Posttraumatische dystrofie (PD)

Posttraumatische dystrofie (PD) is een complicatie die na een letsel of operatie aan een ledemaat, arm of been, ontstaat. De ernst van het letsel staat geheel los van de ernst van de dystrofie. Zo kan een lichte kneuzing van uw hand een ernstige vorm van PD opleveren, terwijl een gecompliceerde enkelbreuk tot een lichte vorm van PD kan leiden. 

PD kan alle weefsels en functies van een arm of been aantasten. Het is een van de belangrijkste oorzaken van invaliditeit en functieverlies na een letsel of operatie. Symptomen die men bij PD regelmatig ziet zijn heftige, veelal brandende pijn, een rode of blauwe huidskleur, verschil in huidtemperatuur, zwelling en stijfheid.

Postwhiplashsyndroom

De term postwhiplashsyndroom wordt gebruikt indien whiplashklachten, ontstaan door een plotselinge overrekking van de weke delen van de nek, langer duren dan 6 maanden.

Pre-existentie

Met pre-existentie wordt bedoeld dat het slachtoffer voor het ongeval reeds bekend was met een bepaalde aandoening en/of klachten. Na het ongeval zal het slachtoffer derhalve met zowel deze, als met de ongevalklachten te maken hebben. Omdat de verzekeraar in beginsel enkel de schade hoeft te betalen die door het ongeval is ontstaan, zijn langdurige discussies over de herkomst van de klachten, beperkingen en schade vaak niet te voorkomen. 

Predispositie

Met predispositie wordt bedoelt dat het slachtoffer voor het ongeval reeds extra kwetsbaar was, doordat hij/zij bekend was met een bepaalde aandoening dan wel hiervoor extra vatbaar c.q. voorbeschikt was. In zo’n geval kan het ongeval ernstigere gevolgen hebben dan bij iemand zonder deze uitgangspositie.

De extra schade die door deze uitgangspositie ontstaat, moet evenals de ‘reguliere’ schade door de aansprakelijke partij worden vergoed. In Nederland geldt namelijk het beginsel ‘You have to take the victim as you find him’. Met andere woorden, de verzekeraar moet het slachtoffer nemen zoals hij is. Ook als zijn gesteldheid tot grotere schade leidt dan bij een ander. 

Predispositie levert in eerste aanleg vaak discussie op. Er zal immers uitgezocht moeten worden waarom het letsel tot grotere schade leidt dan bij iemand anders. Vervolgens zal de verzekeraar uit willen zoeken of het slachtoffer op enig moment sowieso (dus ook zonder ongeval) te maken zou krijgen met zijn klachten en schade. De verzekeraar is namelijk enkel gehouden om de schade te vergoeden die door het ongeval wordt veroorzaakt. 

Proces-verbaal

Wanneer bij een ongeval gewonden vallen, zal de politie van het ongeval een proces-verbaal moeten opmaken. Hierin geeft de politie een omschrijving van de situatie rondom het ongeval. Tevens zullen hierin verklaringen worden opgenomen van de betrokkenen en eventuele getuigen. 

Een proces-verbaal kan zeer belangrijk zijn bij de bewijsvoering omtrent de schuldvraag van een ongeval. Let u er daarom altijd op dat de politie belangrijke gegevens correct noteert en opneemt in het proces-verbaal. Het is verstandig om de naam en het telefoonnummer van de dienstdoende agent te vragen, zodat u een en ander later eenvoudig kunt natrekken. 

Re-integratie

Hiermee wordt het proces genoemd, waarin het slachtoffer bij arbeidsongeschiktheid terug keert naar zijn eigen werk of naar ander passend werk.

Rechtsbijstandverzekering

Dit is een verzekering die voorziet in rechtshulp bij juridische zaken. Ook wanneer u letselschade oploopt, kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Wij adviseren u dat echter niet. 

Uw letselschadedossier is voor een rechtsbijstandverzekeraar immers voornamelijk een kostenpost. Hoe minder men daarmee bezig hoeft te zijn, hoe beter men het doorgaans vindt. Veelal zijn de behandelaars bij een rechtsbijstandverzekeraar recent afgestudeerde mensen zonder ervaring, die met een veel te grote hoeveelheid complexe dossiers worden opgezadeld. Daardoor krijgt uw dossier niet de tijd, aandacht en deskundige benadering die het verdient.

Enkel indien de aansprakelijkheid discutabel is, adviseren wij u om uw gratis rechtsbijstandverzekeraar in te schakelen. Een en ander totdat de aansprakelijkheid is erkend. Vanaf dat moment kunt u uw zaak immers op kosten van de aansprakelijke partij laten behandelen door een betrouwbare letselschadespecialist. Een deskundige, die op een persoonlijke wijze voor u door het vuur gaat en die ervoor zorgt dat u de vergoeding krijgt waarop u recht heeft. Bij Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten bent u daartoe aan het juiste adres. 

Regeling, minnelijke

Minnelijke regeling is een ander woord voor schikking. Bij een minnelijke regeling doen beide partijen wat water bij de wijn, waardoor overeenstemming wordt bereikt over de afwikkeling van de schade zonder dat de zaak wordt voorgelegd aan de rechter.

Regres en regresrecht

Wanneer u letsel oploopt, worden sommige schadeposten automatisch betaald door een derde partij. Zo zal uw werkgever uw salaris de eerste tijd bij ziekte moeten doorbetalen, zal uw zogverzekeraar uw medische kosten betalen en zal uw all risks autoverzekering uw autoschade vergoeden. 

Indien een ander aansprakelijk is voor deze schadeposten, kunnen uw werkgever en (zorg)verzekeraar de door hen vergoede kosten (gedeeltelijk) op de aansprakelijke partij verhalen (regres). Het recht daartoe wordt regresrecht genoemd. 

Rente, wettelijke

Dit is een wettelijk vastgelegd percentage rente, dat bij de aansprakelijke partij in rekening mag worden gebracht indien hij ondanks sommatie te laat is met het vergoeden van uw schade. 

Restitutierisico

Hiermee wordt het risico bedoeld dat een aansprakelijke verzekeraar loopt, wanneer aan voorschotten meer wordt uitbetaald dan de uiteindelijke schade van het slachtoffer blijkt te zijn. Alsdan bestaat namelijk de kans dat het slachtoffer het teveel betaalde niet kan of wil terugbetalen. 

Revalidatie

Hiermee wordt de medische en sociale zorg bedoeld om iemand, die door een ziekte of letsel te maken heeft met functieverlies, weer zo goed mogelijk te leren functioneren.

RSI (Repetitive Strain Injury)

Dit is een verzamelnaam voor klachten en aandoeningen die ontstaan door herhaaldelijke overbelasting van een bepaald lichaamsdeel. Mensen met RSI hebben vaak te maken met pijn in hun nek, schouders, polsen of handen. De oorzaak van RSI klachten is doorgaans gelegen in het vaak maken van dezelfde beweging of het vaak aannemen van dezelfde (statische) houding. 

Rugletsel

Wanneer u rugletsel oploopt, krijgt u veelal te maken met een hoop pijn en beperkingen. De meest simpele dingen kunt u ineens niet meer doen. Omdat deze beperkingen doorgaans leiden tot een hoop extra kosten, is het verstandig om bij het oplopen van rugletsel zo spoedig mogelijk betrouwbare juridische hulp in te schakelen. Bij Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten kunt u erop vertrouwen dat u de (doorgaans gratis) hulp krijgt waaraan u behoefte heeft. Onze experts gaan tot het uiterste om ervoor te zorgen dat u op een persoonlijke wijze optimaal wordt begeleidt in het letselschadeproces, zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel. 

Sans préjudice

Deze term wordt door verzekeraars gebruikt wanneer zij schade vergoeden, waarvan zij vinden dat ze niet verplicht waren om deze schade te vergoeden. Aan de betaling kunnen in dat geval geen rechten worden ontleend voor (toekomstige) soortgelijke gevallen. 

Schade

Met deze term wordt gedoeld op het nadeel dat iemand door een schadeveroorzakende gebeurtenis ondervindt. Schade wordt onderverdeeld in materiële schade en immateriële schade.

Schade, immateriële

Immateriële schade is de schade die niet direct op geld waardeerbaar is (zoals gemaakte kosten en gemiste inkomsten wel zijn). Het ziet toe op de door uw letsel geleden pijn, gemiste vakanties en hobby’s, spanningen en stress, opgelopen littekens, etc. 

Als slachtoffer heeft u recht op vergoeding van uw immateriële schade. Deze vergoeding wordt smartengeld genoemd. De hoogte van deze vergoeding is voor ieder individu anders en zal bepaald moeten worden aan de hand van alle omstandigheden van uw unieke situatie. Factoren die daarbij een belangrijke rol spelen, zijn onder andere de aard en de ernst van uw letsel. 

Schade, materiële

Materiële schade omvat alle schadeposten die direct op geld waardeerbaar zijn. Het gaat met andere woorden om schadeposten die u direct in uw portemonnee voelt. Alle door het ongeval te maken kosten en te missen inkomsten vallen derhalve onder de noemer materiële schade. 

De tegenhanger van materiële schade is immateriële schade. Deze schade wordt vergoed door toekenning van een smartengeldvergoeding. 

Schade- expert/ Schaderegelaar

Namens de aansprakelijke verzekeraar zijn doorgaans 2 mensen met de behandeling van uw letselschadedossier belast, namelijk een letselschadebehandelaar (ook wel correspondent genoemd) en een letselschade- expert (ook wel letselschaderegelaar genoemd). De letselschadebehandelaar zorgt voor de behandeling van uw dossier vanuit de binnendienst (per telefoon, mail en brief) en de letselschade-expert wordt ingeschakeld voor de activiteiten in de buitendienst zoals het brengen van een bezoek aan u. 

Schade-expertise

Hiermee wordt het onderzoek bedoeld naar de aard, de oorzaak en de omvang van de (letsel)schade. Dit gebeurt zowel door schade-experts die namens de aansprakelijke verzekeraar optreden als door schade-experts die door de benadeelde (het slachtoffer) zijn ingeschakeld. 

Schadebeperkingplicht

Hiermee wordt de verplichting van het slachtoffer bedoeld om zijn schade te beperken. Zo dient het slachtoffer zich in te zetten voor zijn herstel en dient hij onnodige kosten te voorkomen. Wanneer er twee gelijkwaardige oplossingen zijn, dient het slachtoffer in beginsel de goedkoopste oplossing te kiezen. 

Als voorbeeld kan genoemd worden dat het slachtoffer via de sociale verzekeringen aanspraak kan maken op een uitkering. Hiervan dient dan gebruik te worden gemaakt. 

Schadeclaim

Een schadeclaim is een eis tot schadevergoeding, ten laste van de aansprakelijke partij of diens verzekeraar.

Schadevergoeding

Onder schadevergoeding verstaat men de (financiële) compensatie, die het slachtoffer ontvangt voor de geleden schade. 

Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

Een schadeverzekering inzittenden dekt bij een ongeval de volledige letselschade van zowel de passagiers als de bestuurder. Een en ander ongeacht wie er voor het ongeval aansprakelijk is. Dus zelfs wanneer het ongeval geheel aan de schuld van de bestuurder te wijten is, zal de schade van de bestuurder en de passagiers worden vergoed. In de meeste polissen is daarnaast opgenomen dat de buitengerechtelijke kosten eveneens vergoed worden, zodat u ook in dat geval kosteloos een beroep kunt doen op de betrouwbare expertise van Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten.

Schedelbasisfractuur

Uw hersenen zijn erg kwetsbaar en ze zitten ingewikkeld in elkaar. Een schedelbasisfractuur is daarom ernstig letsel. 

Uiteraard is het mogelijk dat u na een schedelbasisfractuur volledig hersteld, maar het is eveneens mogelijk dat u er blijvende beperkingen aan overhoudt. 

Wanneer u door toedoen van een ander een schedelbasisfractuur oploopt, is het derhalve verstandig om zo spoedig mogelijk een betrouwbare letselschadespecialist in te schakelen. Iemand die enkel vanuit uw belangen handelt en die er op een deskundige wijze voor zorgt dat u de vergoeding krijgt waarop u recht heeft. Bij Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten bent u daartoe aan het juiste adres. Wij gaan voor u door het vuur en we kunnen u doorgaans kosteloos van dienst zijn.

Schikking, minnelijke

Met een schikking wordt bedoeld dat beide partijen wat water bij de wijn doen, zodat zonder tussenkomst van een rechter overeenstemming kan worden bereikt over de regeling van de schade. 

Schouderletsel

Wanneer u schouderletsel oploopt, lijken de gevolgen in eerste instantie wel eens mee te vallen. Houdt u er echter rekening mee dat het herstel vaak lang duurt en dat blijvende schade aan uw schouder zeker geen uitzondering is.

Wanneer u door een ander schouderletsel oploopt, is het daarom verstandig om zo spoedig mogelijk een letselschadespecialist in te schakelen. Iemand die ervoor zorgt dat de aansprakelijkheid zo snel mogelijk wordt erkend, die u ondersteunt bij vragen en die ervoor zorgt dat uw huishouden gewoon doorloopt.

Bij Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten kunnen wij u in de meeste gevallen kosteloos voorzien van betrouwbare en betrokken rechtsbijstand. Middels een persoonlijke benadering zorgen wij ervoor dat u de optimale schadevergoeding ontvangt, zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel.

Schuldloze derde regeling

Deze regeling beschermt de belangen van iemand die bij een schadegeval is betrokken en die zelf geen verwijt te maken valt. Het moet gaan om een ongeval waarbij minimaal 2 andere partijen zijn betrokkene en het moet aannemelijk zijn dat de schade door 1 van de andere partijen is veroorzaakt. In dat geval kan de persoon die zelf geen verwijt te maken valt (de schuldloze derde) 1 van de verzekeraars van de overige partijen aanspreken. Deze verzekeraar dient vervolgens als regelend verzekeraar de schade van de schuldloze derde te vergoeden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de situatie waarin iemand als passagier van een auto betrokken raakt bij een aanrijding met een andere auto.

Second opinion

Een second opinion is een onafhankelijke (her)beoordeling van het letselschadedossier door een andere belangenbehartiger dan de eigen belangenbehartiger van het slachtoffer. 

Indien u twijfels heeft over de regeling van uw letselschadezaak, kunnen wij u bij Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten kosteloos voorzien van een uitgebreide, deskundige herbeoordeling.

Shockschade

Met shockschade wordt psychisch leed bedoeld, dat iemand kan oplopen doordat hij met een ongeval wordt geconfronteerd waarbij een naaste ernstig letsel oploopt of overlijdt. Onder bepaalde voorwaarden kan in een dergelijk geval aanspraak worden gemaakt op vergoeding van deze shockschade.

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland is een organisatie die gratis psychosociale en juridische hulp verleent aan slachtoffers en andere betrokkenen van ongevallen en misdrijven. Zie ook www.slachtofferhulp.nl.

Smartengeld

Een smartengeldvergoeding is een vergoeding van schade die niet (direct) op geld waardeerbaar is. De vergoeding is bedoeld om een compensatie aan het slachtoffer te bieden wegens alle geleden pijn, ongemak en gederfde levensvreugde. Zie ook immateriële schade.

Stelplicht

Stelplicht is de verplichting om gemotiveerd te stellen welke feiten hebben plaatsgevonden en/of waarom er verwijtbaar is gehandeld. Zie ook bewijslast.

Stress- syndroom, posttraumatisch

Een posttraumatisch stress- syndroom is een psychische angststoornis, die kan ontstaan door een ernstig traumatiserende gebeurtenis. Indien deze gebeurtenis niet (goed) verwerkt kan worden, kan iemand te maken krijgen met een PTSS. Klachten die hierbij kunnen ontstaan zijn slapeloosheid, herbelevingen van de gebeurtenis, concentratieproblemen en prikkelbaarheid. Deze klachten kunnen ervoor zorgen dat iemand niet langer normaal kan functioneren. 

Omdat er fysiek niets te zien is aan een slachtoffer dat lijdt aan een PTSS, krijgt het slachtoffer vaak te maken met onbegrip vanuit de buitenwereld. En dat in een periode die toch al wordt gekenmerkt door grote onzekerheid.

Een PTTS kan behoorlijke letselschade teweeg brengen. Wanneer een ander verantwoordelijk is voor uw PTSS, is het daarom verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten. De experts zijn bekend met uw ziektepatroon en zij zullen ervoor zorgen dat uw letselschade op een optimale wijze wordt afgewikkeld. 

Stuiten, verjaring

Wanneer iemand letselschade oploopt, dient hij meestal binnen 5 jaar na het ontstaan van zijn schade een claim in te dienen. Doet hij dat niet, dan loopt hij het risico dat zijn claim verjaart (en hij er dus geen aanspraak meer op kan maken). 

Stuiten is het onderbreken/stoppen van de verjaring. Dit kan bijvoorbeeld door een daad van rechtsvervolging. Na de stuiting zal de verjaringstermijn opnieuw beginnen te lopen.

Tegenpartij

Tegenpartij is een ander woord voor wederpartij. Hiermee wordt de partij bedoeld die verplicht is om uw schade te vergoeden. 

Om werknemers tegen de gevolgen daarvan te beschermen, wordt in zo’n geval al snel aansprakelijkheid van de werkgever aangenomen. Een en ander zelfs wanneer de werkgever niet echt een verwijt te maken valt.

Toevoeging gefinancierde rechtshulp

Wanneer u een laag inkomen heeft en de kosten van een advocaat niet kunt betalen, bestaat voor u toch de mogelijkheid om gesubsidieerde rechtsbijstand te krijgen. U krijgt tegen een geringe eigen bedrage rechtsbijstand op basis van een zogenoemde ‘toevoeging’. De overige kosten worden dan door de overheid betaald. Bovenstaande regeling wordt uitgevoerd door de Raad voor Rechtsbijstand. Zie verder www.rvr.org

Uitkering letselschade

Wanneer u door een ander letselschade oploopt, krijgt u doorgaans te maken met schade-uitkeringen van de aansprakelijke verzekeraar. Deze uitkeringen blijken helaas niet altijd voldoende om uw volledige schade (fatsoenlijk) te compenseren. 

Omdat het in kaart brengen van uw schade specialistenwerk is, doet u er goed aan om hiervoor een onafhankelijke letselschadespecialist in te schakelen. Iemand waarop u kunt vertrouwen en die enkel vanuit uw belangen met de zaak bezig is. Wanneer u daartoe Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten inschakelt, wordt net zo lang voor u door het vuur gegaan totdat u de schadevergoeding krijgt waarop u recht heeft.

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst waarin partijen een bindende regeling aangaan, ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil, omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt. 

In letselschadezaken wordt bij de afwikkeling van de schade vaak een vaststellingsovereenkomst opgemaakt, die zowel de verzekeraar als het slachtoffer aan de daarin geformuleerde regeling bindt.

Verband, causaal

Hiermee wordt het verband tussen oorzaak en gevolg bedoeld. In letselschadezaken komt dit vaak aan de orde in de relatie tussen het ongeval en de klachten. Staan de klachten in causaal verband tot het ongeval? Zijn de klachten met andere woorden ongevalgevolg? Zie ook medische causaliteit en juridische causaliteit. 

Verhaal/verhalen letselschade

Met verhaal wordt het recht van de benadeelde bedoeld, om de schade geheel of gedeeltelijk bij de aansprakelijke partij in rekening te brengen. 

Verjaring

De wet bepaalt dat slachtoffers niet eeuwig de tijd hebben om vergoeding van hun letselschade te vorderen. Dit moet binnen een bepaalde termijn gebeuren. Doen ze dat niet, dan is hun vordering verjaard. Dat betekent dat ze er rechtens geen aanspraak meer op kunnen maken. 
De meeste zaken verjaren 5 jaar na het ontstaan van de schade, maar er zijn uitzonderingen. Door middel van een stuitinghandeling wordt de verjaring gestuit en begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen. 

Verkeersongeluk

Een verkeersongeluk kan op vele manieren ontstaan; door stuurfouten, spookrijders, kantelende vrachtwagens, loslopende dieren, etc. Het zijn echter allemaal factoren die zeer ernstige gevolgen kunnen hebben.

Wanneer u door toedoen van een ander (letsel)schade oploopt, is het verstandig om ervoor te zorgen dat de feiten rondom het ongeval zo duidelijk mogelijk beschreven worden. Dit kan gebeuren in het schadeaanrijdingsformulier (let u erop dat dit formulier ook door wederpartij wordt ondertekend) en in het proces verbaal van de politie. 

Uiteraard is het eveneens mogelijk om eventuele getuigen van het ongeval later te horen, doch de praktijk leert dat getuigen de details rondom een ongeval al snel vergeten. 

Om uw schade vergoed te krijgen, zal de wederpartij eerst aansprakelijk gesteld moeten worden. Het is van belang om in de aansprakelijkstelling alle relevante informatie rondom het ongeval en uw letsel op te nemen. 

Zodra de aansprakelijkheid is erkend, zal de wederpartij al uw schade moeten vergoeden. Onder deze schade vallen eveneens de kosten wegens inschakeling van een professionele letselschadespecialist. 

Wanneer u wilt weten welke schade u verder allemaal vergoed kunt krijgen, is het verstandig om (kosteloos) een deskundige belangenbehartiger in te schakelen. Een specialist die u begeleidt en adviseert en die ervoor zorgt dat u de vergoeding krijgt waar u recht op heeft. 

Neem na een verkeersongeval daarom altijd vrijblijvend contact op met Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten. Wij zullen voor u tot het uiterste gaan om een optimale regeling van uw schade te bereiken. Een en ander opdat u zich volledig kunt richten op uw herstel. 

Verlies van arbeidsvermogen

Met verlies van arbeidsvermogen wordt het (gedeeltelijke) onvermogen van het slachtoffer bedoeld, om door middel van arbeid inkomen te genereren en/of zijn werkzaamheden rondom de woning te verrichten (zoals schilderen en tuinieren). Verlies van arbeidsvermogen is een schadepost die voor vergoeding in aanmerking komt. 

Verlies van zelfwerkzaamheid

Verlies van zelfwerkzaamheid is een vorm van verlies van arbeidsvermogen. Hiermee wordt bedoeld dat het slachtoffer door zijn klachten en/of beperkingen niet in staat is om de gebruikelijke werkzaamheden rondom te woning te verrichten (zoals schilderen en tuinieren). Verlies van zelfwerkzaamheid vormt een schadepost die voor vergoeding in aanmerking komt. 

Verschotten

Dit zijn (externe kosten) die de belangenbehartiger voor het slachtoffer maakt of voorschiet. Te denken valt aan kosten wegens het inschakelen van een medisch adviseur of arbeidsdeskundige, kosten wegens het opvragen van medische informatie, kosten wegens de aanvraag van een procesadvies, etc. 

Voetletsel

Voetletsel kan door vele oorzaken ontstaan. Het kan zijn dat iemand met een auto of heftruck over uw voet rijdt, u kunt als fietser worden aangereden door een automobilist, u kunt uw voet breken door gaten in het wegdek, etc. 

Waar uw voetletsel ook door ontstaan is, zorg er in ieder geval voor dat u uitzoekt of iemand anders daar verantwoordelijk voor is. In dat geval kunt u immers alle te maken kosten en te missen inkomsten op die ander verhalen. 

Heeft u twijfels of u een ander met succes aansprakelijk kunt stellen of wilt u weten welke schade voor vergoeding in aanmerking komt? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten. Onze ervaren letselschadespecialisten helpen u namelijk graag. Op een betrokken wijze zullen zij zoveel mogelijk duidelijkheid voor u scheppen tijdens de onzekere periode waarin u bent beland. En omdat onze kosten in principe door de aansprakelijke partij vergoed moet worden, kan dat vrijwel altijd kosteloos! 

Voorschot

Een voorschot is een bedrag dat door de aansprakelijke verzekeraar aan het slachtoffer wordt betaald, in de periode tussen het ongeval en de eindafwikkeling van de schade. Een voorschotbetaling is ter compensatie van de door het slachtoffer reeds gemaakte kosten of ter voorkoming/beperking van de plicht om wettelijke rente te betalen. 

Vorderingsrecht slachtoffer

Wanneer u letschade oploopt, zult u te maken krijgen met heel wat kosten. Van de nota van uw fysiotherapeut tot het moeten inhuren van huishoudelijke hulp. Dit zijn allemaal kosten die u zonder ongeval niet gehad zou hebben. 

Naast dat u zelf kosten maakt, kan het ook zo zijn dat vrienden, familie en buren kosten maken in verband met uw letselschade. Ze maken reiskosten doordat ze u in het ziekenhuis komen bezoeken, nemen vrije dagen om u te helpen met dingen die u zelf niet kunt doen en ze kopen bloemen en tijdschriften voor u.

Al deze kosten, die in het belang van uw herstel zijn, komen in beginsel voor vergoeding in aanmerking. Ze dienen echter door u zelf te worden geclaimd in de letselschadeprocedure en ze zullen eveneens aan u worden vergoed (en dus niet aan uw familie of vrienden die de kosten eigenlijk gemaakt hebben). U dient er vervolgens zelf voor te zorgen dat de schadevergoeding bij de juiste persoon terecht komt. 

Wederpartij

Wederpartij is een ander woord voor tegenpartij. Hiermee wordt de partij bedoeld die verplicht is om uw schade te vergoeden. 

Wegenverkeerswet, artikel 185

Dit wetsartikel biedt bescherming aan fietsers en voetgangers in het verkeer voor wat betreft aansprakelijkheid. Zij worden ten opzichte van bestuurders van een motorrijtuig als ‘zwakke weggebruikers’ beschouwd. 

Bij een verkeersongeluk is de automobilist, scooterberijder, motorbestuurder, bromfietser of tractorberijder dan ook vrijwel altijd aansprakelijk voor de schade van de voetganger/fietser. Dit is zelfs zo wanneer de fout geheel bij de voetganger/fietser ligt en de automobilist eigenlijk niets te verwijten valt. 

Dus wanneer u als voetganger/fietser zonder op te letten een straat oversteekt en u wordt aangereden door een automobilist, is de automobilist (vrijwel altijd) grotendeels aansprakelijk voor uw schade. 

Wilt u zeker weten wat uw mogelijkheden zijn? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten. 

Wettelijke aansprakelijkheid

Wettelijke aansprakelijkheid betekent het op wettelijke gronden verantwoordelijk zijn voor de schade van een ander, op grond waarvan die ander een schadevergoeding kan claimen. 

De tegenhanger van wettelijke aansprakelijkheid is contractuele aansprakelijkheid.

Wettelijke rente

Dit is een wettelijk vastgelegd percentage rente, dat bij de aansprakelijke partij in rekening mag worden gebracht indien hij ondanks sommatie te laat is met het vergoeden van schade. 

Whiplash

Whiplash is een Engelse term. Letterlijk betekent het woord ‘zweepslag’. Met deze term wordt het overrekken van de spieren en banden rond de wervelkolom van de hals/nek bedoeld, nadat het hoofd een heftige slingerbeweging heeft gemaakt. De plotselinge, heftige beweging van de nek zorgt voor aantasting van de spieren, banden en/of wervels. 

Whiplash trauma’s worden vaak opgelopen door kop-staartbotsingen, maar kunnen eveneens ontstaan door bijvoorbeeld de val van een trap. Het klassieke whiplashtrauma wordt veroorzaakt doordat men van achteren wordt aangereden. 

Een whiplashtrauma kan tot verschillende klachten leiden. De meeste slachtoffers krijgen (tijdelijk) te maken met hoofdpijn en een pijnlijke nek/schouders, maar er zijn ook slachtoffers die te maken krijgen met de volgende klachten: duizeligheid, braken, concentratieverlies, vermoeidheid, tintelingen in armen/handen, verlies van geslachtsdrift, bewegingsangst, woordvindingsproblemen, overgevoeligheid voor licht en/of lawaai, etc. 

Zelfwerkzaamheid, verlies van

Verlies van zelfwerkzaamheid is een vorm van verlies van arbeidsvermogen. Hiermee wordt bedoeld dat het slachtoffer door zijn klachten en/of beperkingen niet in staat is om de gebruikelijke werkzaamheden rondom de woning te verrichten (zoals schilderen en tuinieren). Verlies van zelfwerkzaamheid vormt een schadepost die voor vergoeding in aanmerking komt. 

Zenuwletsel

Zenuwletsel ontstaat vaak door een ongeval of na een infectie. Wanneer een zenuw beschadigd raakt en/of er druk van buitenaf op komt, kunnen (heftige) pijn en bewegingsbeperkingen optreden. 

Wanneer u zenuwletsel oploopt, bent u doorgaans niet in staat om normaal te functioneren. U zult problemen ondervinden op uw werk en het zal onmogelijk zijn om uw gebruikelijke huishoudelijke taken te verrichten.

In sommige gevallen is zenuwletsel op medische gronden moeilijk te verklaren. In dat geval zult u naast al uw klachten ook nog eens te maken krijgen met onbegrip. De aansprakelijke verzekeraar zal er vaak alles aan doen om aan te tonen dat uw klachten en schade geen direct gevolg zijn van het ongeval.

Wanneer u zenuwletsel oploopt, is het verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten. Onze ervaren experts zijn gespecialiseerd in juridische hulp bij letselschade en zij handelen enkel vanuit uw belang. Veelal kunnen zij er kosteloos voor zorgen dat u de vergoeding krijgt waarop u recht heeft.