Nieuws

{r.date} - {r.title}

Gratis advies

Vul uw gegevens
in voor gratis advies
bij letselschade.
Naam
E-mailadres
Telefoon nr.
Bericht
Bel mij

 

Medische fout

Wat is een medische fout?

Er is sprake van een medische fout indien een arts niet heeft gehandeld zoals dat in redelijkheid van hem verwacht mocht worden. Enkel indien een arts daadwerkelijk iets fout heeft gedaan, kan van een medische fout gesproken worden. Dit in tegenstelling tot wanneer er iets fout is gegaan, zoals wanneer een complicatie optreedt. In die gevallen kan lang niet altijd van een medische fout (en dus aansprakelijkheid van de arts) worden gesproken. De arts heeft namelijk een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Bewijs van een medische fout 

Wanneer u vermoedt dat u slachtoffer bent geworden van een medische fout, is het zaak dit goed uit te (laten) zoeken. Het is daarbij van belang om te weten dat alleen indien bewezen kan worden dat er een verwijtbare fout is begaan door de arts of hulpverlener, aansprakelijkheid zal worden erkend.

Omdat aansprakelijkheid doorgaans moeilijk bewezen kan worden, fout gegaan is immers niet altijd fout gedaan, moet u weten dat dergelijke zaken tijdrovend, moeizaam en kostbaar zijn. De verzekeraars en de ziekenhuizen stellen zich doorgaans zeer terughoudend en afwachtend op.

Om een einde aan de aansprakelijkheidsdiscussie te maken, zal vaak een onafhankelijk medisch deskundige worden benoemd. Deze deskundige moet dan de vraag beantwoorden of de arts, ziekenhuis of instelling een fout heeft gemaakt. Wanneer verzekeraars instemmen met een dergelijk onderzoek,  is dat vrijwel altijd op kosten van ongelijk. Oftewel de kosten van het onderzoek komen alleen voor hun rekening als zij op basis van dat onderzoek aansprakelijkheid moeten erkennen.

Doordat voorafgaande aan bovenstaand proces vrijwel nooit direct duidelijk is of de arts daadwerkelijk met succes kan worden aangesproken (en er dus een enorm kostenrisico ontstaat), zijn er helaas veel belangenbehartigers die in het geheel geen medische aansprakelijkheidskwesties meer willen behandelen.

Wat (niet) te doen bij een medische fout? 

Indien u denkt dat u (mogelijk) slachtoffer bent geworden van een medische fout, dient u ervoor te zorgen dat de relevante feiten rondom uw behandeling duidelijk en schriftelijk komen vast te staan. Het enkele feit dat uw behandelaar mondeling heeft 'toegegeven' dat hij een fout heeft gemaakt, zegt doorgaans namelijk weinig.

Bij Boomkamp & Zwarts adviseren wij u uitdrukkelijk om uw behandelaar niet eerder aansprakelijk te stellen dan dat de relevante feiten op papier staan! Neemt u voor meer informatie eerst geheel vrijblijvend contact met ons op.

Om informatie omtrent uw behandeling te krijgen, kunt u de behandelaar om een afschrift vragen van uw volledige medisch dossier. Dit is het dossier dat door uw behandelaar over uw behandeling is gemaakt. Op grond van de wet heeft u het recht om een afschrift van uw eigen medisch dossier te ontvangen. De inhoud van uw medisch dossier vormt veelal de basis voor de bewijsvoering van een medische fout. Het is daarom zeer belangrijk om te achterhalen of alle relevante omstandigheden hierin vermeld staan.

Helaas leert de praktijk dat de relevante feiten die tot aansprakelijkheid kunnen leiden lang niet altijd (duidelijk) in het medisch dossier vermeld staan. Deze feiten zullen alsdan op een andere wijze moeten worden aangetoond.

Wanneer u het idee heeft dat uw behandelaar uw gegevens niet of niet correct heeft vermeld, kunt u de behandelaar verzoeken om uw gegevens aan te passen. Gaat u hierover met de behandelaar in gesprek, zorg er dan altijd voor dat u niet alleen bent en dat u een getuige van het gesprek heeft.

Indien u met uw behandelaar van mening blijft verschillen over de gang van zaken, adviseren wij u om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de instelling waar uw behandelaar werkt. U kunt de klachtencommissie vragen om een schriftelijk oordeel over uw klacht. De klachtencommissie zal doorgaans zowel aan u als aan uw behandelaar vragen wat er allemaal is gebeurd. Indien nodig zullen andere getuigen worden gehoord. Vervolgens zal hiervan een rapportage worden gemaakt, waarin de gang van zaken vermeld staat en of de klachtencommissie uw klacht gegrond acht.

Quick- scan van uw zaak

Om een goede inschatting te maken over de haalbaarheid van uw zaak, zal uw zaak zowel juridisch als medisch deskundig beoordeeld moeten worden. Daarbij is het noodzakelijk om over uw eigen verhaal te beschikken, alsmede over uw volledige medisch dossier. Wij maken voor de medische aspecten van uw zaak enkel gebruik van op dit gebied zeer ervaren medisch adviseurs.

Om u niet onnodig op kosten te jagen en teleurstellingen achteraf te voorkomen, bieden wij u een quick- scan aan tegen een vast tarief. Hiervoor brengen wij u dan een intakebezoek, waarin wij de gebeurtenissen en de gevolgen zo goed mogelijk in beeld brengen. Daarnaast zal uw medisch dossier worden opgevraagd en worden beoordeeld door de medisch adviseur, waarna er een gemotiveerd advies zal worden uitgebracht over de haalbaarheid van uw zaak. Op basis daarvan kunt u vervolgens een gefundeerd besluit nemen over het al dan niet voortzetten van uw claim.